Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Εντατικοποίηση ελέγχων για το κάπνισμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λαμία 10 Σεπτεμβρίου 2019 Εντατικοποίηση ελέγχων για το κάπνισμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Να τηρείται αυστηρά ο αντικαπνιστικός νόμος ζητά με έγγραφό της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καταπολέμηση των αρνητικών συνεπειών της χρήσης προϊόντων καπνού. Η Γενική Δ/νση εξέδωσε έγγραφο για την ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το κάπνισμα και τις επιμέρους πτυχές της, υπενθυμίζοντας τα βαριά πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τους κανονισμούς. Υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, με τον οποίο επιβάλλεται η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους για την προστασία της δημόσιας υγείας, πρόκειται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των αρμόδιων υγειονομικών οργάνων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα επισημαίνει ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος» νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά. Ενδεικτικά, ως παραβάσεις που ελέγχονται από την αντικαπνιστική νομοθεσία θεωρούνται:  Το κάπνισμα μέσα σε χώρους, όπως νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των τύπων, χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρα διασκέδασης, χώροι που είναι εγκαταστημένες υπηρεσίες δημοσίου, ΟΤΑ κλπ..  Η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων, όπως για παράδειγμα η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.  Η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος. Οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε αρμόδιος θα πρέπει να φροντίζει για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνει τη σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου.  Η μη ανταπόκριση του υπεύθυνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης και η μη κλήση των αρμοδίων οργάνων καθώς και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες.  Η μη συνεργασία του υπεύθυνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. Η παράβαση των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας επιφέρει την επιβολή προστίμων σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού σε χώρους όπου απαγορεύεται, στους υπεύθυνους διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων αυτών. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού, επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ. Πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ επιβάλλεται σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων όπου γίνεται παράβαση της νομοθεσίας. Στην τέταρτη υποτροπή επιβάλλεται προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήματος για χρονικό διάστημα 10 ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή η άδεια ανακαλείται οριστικά. Για τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το κάπνισμα στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα. Οι υπεύθυνοι διαχείρισης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να προμηθευτούν «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010» για τη βεβαίωση ενδεχόμενων παραβάσεων το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος). Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες και οι πελάτες των επιχειρήσεων τους για την πιστή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου προς αποφυγή επιβολής προστίμων από τα ελεγκτικά όργανα. Θεωρούμε ότι το σύνολο των καταστηματαρχών, των υπαλλήλων και πελατών θα ανταποκριθεί στην εφαρμογή του νόμου. Άλλωστε μιλάμε για ένα θέμα που αφορά στην υγεία όλων μας, Με το παραπάνω έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας ολοκληρώνεται μια περίοδος συστάσεων και προσαρμογής. Με τη συνεργασία όλων μπορούμε να βγάλουμε το τσιγάρο έξω από τους δημόσιους κλειστούς χώρους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.. Ο Αν. Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δρ. Σταύρος Τσελάς

AGRAFA NEWS Τι ισχύει για τις Αποφάσεις των Κοινοτήτων: Διαδικασία Υλοποίησης – Έλεγχος - Δημοσίευση


10/9/2019
Το θεσμικό πλαίσιο για τις Αποφάσεις που θα λαμβάνονται στις Κοινότητες, παρουσιάζει σήμερα ο AIRETOS, εστιάζοντας ιδίως στη διαδικασία υλοποίησής τους, στους τρόπους δημοσίευσης που υποχρεωτικά πρέπει να τηρούνται, καθώς και στο τι ισχύει τελικά για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Οι αποφάσεις των Προέδρων των Κοινοτήτων με πληθυσμό έως και 300 κατοίκους και οι αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 300 κατοίκων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα:
- Τρεις ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του Καταστήματος της Κοινότητας, που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.
-  Οι ατομικού περιεχομένου πράξεις δημοσιεύονται υπό μορφή περιλήψεως και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.
-  Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις δημοσιεύονται σε πλήρες κείμενο στο δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ενώ περίληψή τους δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον έντυπη, ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και καταχωρούνται, με ευθύνη του Προέδρου Κοινότητας ή του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας, στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του Καταστήματος της Κοινότητας που είναι προσιτός στο κοινό. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο τις καθιστά ανυπόστατες.  Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιείται, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
- Σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις προβλέπουν διαφορετικό τρόπο δημοσίευσης, ακολουθείται ο τρόπος αυτός.
-  Αποφάσεις οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά από την παρ.4 του αρ.2 του ν.3861/2010 και με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις του αρ.5 του ίδιου νόμου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Υπογραμμίζεται ότι οι αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Κοινοτήτων, εκτός από τις γνωμοδοτικές, είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους (παρ.2 αρ.83Α ν.3852/2010 ως ισχύει).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Βάσει του αρ.87 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.88 του Κλεισθένη, οι αποφάσεις του Προέδρου Κοινότητας έως 300 κατοίκων, καθώς και του Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, με τις οποίες διατυπώνονται προτάσεις για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 κα 84 του ν.3852/2010 ως ισχύουν, διαβιβάζονται στο Δήμαρχο μέσα σε προθεσμία 8 ημερών από τη λήψη τους.
Ο Δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων Οργάνων του Δήμου (δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το αρμόδιο Όργανο της Κοινότητας μέσα σε 1 μήνα.
Τα αρμόδια Όργανα του Δήμου μπορούν:
α) να επιστρέψουν την απόφαση του Οργάνου Κοινότητας με παρατηρήσεις για τυχόν επανεξέταση του θέματος,
β) να την παραπέμψουν στο Δημοτικό Συμβούλιο,
γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια Όργανα του Δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις των Οργάνων της Κοινότητας.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των Οργάνων και Υπηρεσιών του Δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο Κοινότητας.
Στους Προέδρους και στα Συμβούλια Κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.83Α που πρόσθεσε στο ν.3852/2010 το αρ.85 του ν.4555/2018, οι εκτελεστές αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ (προς το παρόν Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης), σύμφωνα με το αρ.227 του ν.3852/2010 ως ισχύει.
Οι αποφάσεις των Οργάνων Κοινότητας δεν εμπίπτουν, καταρχήν, στις διατάξεις του αρ.225 του ν.3852/2010 και επομένως δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση).
 Ο Επόπτης ΟΤΑ ωστόσο, σύμφωνα με το αρ.226 παρ.1 του ν.3852/2010 ως ισχύει, μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή απόφασή τους.
Αποφάσεις Προέδρου ή Συμβουλίου Κοινότητας που εκδίδονται σύμφωνα με το αρ.84 παρ.1 και 2 του ν.3852/2010 ως ισχύουν, ύστερα δηλαδή από μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση), εφόσον εμπίπτουν στο αρ.225 του ίδιου νόμου.
Οι ανωτέρω αποφάσεις αποστέλλονται δια μέσου των Υπηρεσιών του Δήμου για έλεγχο νομιμότητας, συνοδευόμενες από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού Οργάνου.

Επί των ανωτέρω, μπορείτε να δείτε τις Ενότητες 5, 6 και 7 της αριθμ. 88/2019  Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.http://www.airetos.gr