Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: Μέχρι πότε συγκροτείται – Ποιοι συμμετέχουν - Αρμοδιότητες


6/9/2019
Το θεσμικό πλαίσιο για τη “Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης” (στο εξής Επιτροπή) περιλαμβάνεται στο αρ.76 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε ολόκληρο από το αρ.78 του Κλεισθένη (ν.4555/2018).

Η Επιτροπή συγκροτείται στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 κατοίκους.Πρέπει να συγκροτηθεί με Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός 2 μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών.Η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. Ο νόμος προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους Δήμους, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΣΥΝΘΕΣΗ
Αποτελείται από εκπροσώπους των Φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
(1) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
(2) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
(3) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
(4) των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα,
(5) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
(6) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
(7) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
(8) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
(9) των τοπικών συμβουλίων νέων και
(10) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Επιτροπής, πλην της ανωτέρω περ.10 και συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη.
Συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο μετο 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων Φορέων των ανωτέρω περ.1 έως 9, οι οποίοι ορίζονται μετά από ΚΛΗΡΩΣΗ, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριναπό τη συγκρότησητης Επιτροπής, ο Δήμαρχος δημοσιεύει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της Επιτροπής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρόκειται για «όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες». Ειδικότερα:
(α)Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
(β)Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο.
(γ)Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
(δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το αρ.79 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων. 
Η διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
(ε) Μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
(στ)Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.77 του ν.4172/2013 ως ισχύει (εκεί ορίζεται πάντως ότι «η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την Επιτροπή Διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την Εκτελεστική Επιτροπή»).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στις συνεδριάσεις καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
- ο Δήμαρχος,
- οι Αντιδήμαρχοι,
- οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου,
- οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου,
- οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου έως 300 κατοίκων, καθώς και
- εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και
- οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών Αρχών.

Συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της,
A)υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης ΚΑΙ
B)τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση
- είτε από τον ίδιο τον Πρόεδρο
- είτε από τους Φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με τις ανωτέρω περ.1 έως 9
- είτε από το 50% συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην Επιτροπή σύμφωνα με την ανωτέρω περ.10.
Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο 7 εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και, με μέριμνα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δημόσιες και η Επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
Οι Αποφάσεις της αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός ενόςμηνός από τη λήψη τους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, εντός 3 μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών, ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο Κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή Φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο αρ.76 του ν.3852/2010 ως ισχύει.http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Πρώτη κυβερνητική κίνηση για τα Ταμειακά Διαθέσιμα των ΟΤΑ (ΦΕΚ)


6/9/2019
Το πρώτο δείγμα γραφής αναφορικά με το “καυτό” ζήτημα της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, μεταξύ άλλων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έδωσε η νέα Κυβέρνηση.
Δημοσιεύθηκε την 4η Σεπτεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, που τροποποιεί την αντίστοιχη Απόφαση του Γ. Χουλιαράκη.
Η τροποποίηση, όμως, δεν περιλαμβάνει ούτε μία επί της ουσίας αλλαγή του περιεχομένου της, αλλά περιορίζεται στο να δώσει έναν επιπλέον μήνα αναστολή στην έναρξη ισχύος της Απόφασης.
Δηλαδή, αντί για 1η Σεπτεμβρίου (που είχε ορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ), η νέα Κυβέρνηση προσδιόρισε ως χρόνο έναρξης ισχύος την 1η Οκτωβρίου.
Ως αιτιολογία της παράτασης, αναγράφεται ότι «απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για τη λειτουργική και τεχνική προσαρμογή των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο θεσμοθετημένο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.»

Προκύπτουν, συνεπώς, εύλογα ερωτήματα εάν αυτό σημαίνει πλήρη αποδοχή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στα ταμειακά διαθέσιμα των ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται –ιδιαίτερα για τους νέους αυτοδιοικητικούς- ότι η προσπάθεια συγκέντρωσης των λογαριασμών των Δήμων και των Περιφερειών στο περίφημο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου απετέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα που απασχόλησε τις σχέσεις Κυβέρνησης–Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια, από το 2015 και έπειτα.
- Όλα ξεκίνησαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015, που είχε εγείρει θύελλα αντιδράσεων. 
- Το “σίριαλ” συνεχίστηκε με διαδοχικές κυβερνητικές απόπειρες επιβολής σχετικού θεσμικού πλαισίου, που κάθε φορά καταγγέλλοντανως προσβολή της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- Κορυφώθηκε ξανά τον Ιανουάριο του 2019, όταν ο Γ. Χουλιαράκης εξέδωσε σχετική Απόφαση («Ανατροπή στα οικονομικά των ΟΤΑ: Απόφαση για τα ταμειακά διαθέσιμα με προθεσμίες και υποχρεώσεις»  ) δεχόμενος εκ νέου σφοδρά πυρά.
- Τελικά στον “τερματισμό”, ελάχιστεςημέρες πριν την κάλπη, συγκεκριμένα την 1η Ιουλίου, με νέα Απόφαση («Ταμειακά Διαθέσιμα ΟΤΑ: Νέα Απόφαση με παράταση και μεταβολές»  ) κατήργησε εκείνη του Ιανουαρίου.  Ουσιαστικά, όμως, δεν επρόκειτο για κατάργηση, αλλά αντικατάσταση όλων των άρθρων της με νέα, που έφεραν σημειακές αλλαγές.
- Τότε η ΚΕΔΕ είχε επιμείνει , με τον Πρόεδρό της, Γ. Πατούλη, να επισημαίνει ότι «η ολιγόμηνη παράταση δίνει οξυγόνο στους Δήμους, ωστόσο πρόκειται για μία Απόφαση που αποτελεί θεσμικό ατόπημα με στόχο την απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και να υπογραμμίζει πως «η επόμενη Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάργηση των επίμαχων διατάξεων και των, σε εκτέλεση αυτών, Υπουργικών Αποφάσεων».

Επόμενη Κυβέρνηση ήρθε, αλλά δεν έφερε μέχρι στιγμής ούτε κατάργηση του νόμου ούτε καν κατάργηση της Απόφασης Χουλιαράκη.
Μόνο παράταση ενός μηνός για την έναρξη εφαρμογής της.
Μπορείτε να δείτε το Φ.Ε.Κ. Β’ 3389/4.9.2019 ΕΔΩhttp://www.airetos.gr/

AGRAFA NEWS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΙΠΕ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας