Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS ΝΣΚ: Χρειάζονται ή όχι άδεια οι Υπάλληλοι πριν ασκήσουν άλλο έργο στο Δημόσιο


4/9/2019
Το ερώτημα « εάν για την παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε Φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.31 του Υπαλληλικού Κώδικα », απάντησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε’ Τμήμα) με την αριθμ. 109/2019 Γνωμοδότηση.

Το ΝΣΚ έκρινε ομοφώνως ότι « για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα,στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους Φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.), ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους Φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.) ».

Αναλυτικότερα, όπως αναγράφεται στο σώμα της Γνωμοδότησης, επιτρέπεται σε υπάλληλο του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα να παρέχει ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή μόνο ύστερα από άδεια, που χορηγείται από τον οικείο Υπουργό ή το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας του, μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που η διάταξη της παρ.1 του αρ.31 του Υ.Κ. σωρευτικά απαιτεί. 
Η γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προβλέπεται ως ουσιώδης τύπος της ανωτέρω διαδικασίας, αφού με αυτήν διαπιστώνεται
- αφενός μεν η συμβατότητα του έργου ή της εργασίας με την υπηρεσιακή ιδιότητα του αιτουμένου υπαλλήλου και το κύρος της υπηρεσίας,
- αφετέρου δε η δυνατότητα του τελευταίου να τα εκτελέσει χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, καθώς και εάν μπορεί να γίνει σε τόπο και χρόνο που δεν θα επηρεάσουν τη δυνατότητα του να ανταποκριθεί στα κύρια καθήκοντά του.
Η άδεια που απαιτείται για την άσκηση έργου ή εργασίας από υπάλληλο του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ αποσκοπεί, προεχόντως, στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και στην αποφυγή επιδείξεως παραμελήσεως των κυρίων καθηκόντων του υπαλλήλου του Φορέα προέλευσής του, χάριν του δημοσίου συμφέροντος. 
Στον οποίο μάλιστα Φορέα παρέχεται η δυνατότητα να κινήσει, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, ακόμα και την πειθαρχική δίωξη κατά του υπαλλήλου που παρέχει επ’ αμοιβή έργο ή εργασία χωρίς να έχει τύχει της σχετικής αδείας (ΣτΕ 3273/2014).
Η τήρηση της ως άνω διαδικασίας για τη νόμιμη άσκηση έργου ή εργασίας απαιτείται ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του εάν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ. 
Τούτο διότι και στην δεύτερη περίπτωση δύναται να υπάρξουν περιπτώσεις που το παρεχόμενο έργο ή εργασία δεν είναι συμβατό με την υπηρεσιακή ιδιότητα του υπαλλήλου, που έρχεται σε σύγκρουση με τα καθήκοντα της υπαλληλικής του θέσης και που ασκείται κατά τέτοιο τρόπο με συνέπεια την πλημμελή εκπλήρωση των κυρίων καθηκόντων του,πράγμα που υπάρχει κίνδυνος να αποβεί σε βάρος της εύρυθμης και ομαλής διεξαγωγής της δημόσιας υπηρεσίας του Φορέα προέλευσης του υπαλλήλου.

Η αριθμ.109/2019 Γνωμοδότηση, με όλο το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και την επιχειρηματολογία, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ούτε είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, πριν από την αποδοχή τους από τον αρμόδιο Υπουργό.  Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΣΚ, για τη συγκεκριμένη, δεν έχει ακόμη περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. http://www.airetos.gr

AGRAFA NEWS Αιρετοί OTA: Υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούνται νομική υποστήριξη


4/9/2019
Τώρα που τα φώτα των εκλογικών πανηγυρισμών και των ορκωμοσιών σβήνουν, οι Αιρετοί σταδιακά αρχίζουν να “προσγειώνονται” στην “ωμή” πραγματικότητα της άσκησης τοπικής δημόσιας εξουσίας, καθώς και στις παρενέργειες που η εκτέλεση των καθηκόντων τους συχνότατα επιφέρει.
Μία από αυτές είναι η εμπλοκή τους σε νομικές περιπέτειες, φαινόμενο σύνηθες, που ενδέχεται να ταλαιπωρήσει για χρόνια το δημόσιο, αλλά και ιδιωτικό, βίο τους.  Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα Αιρετών που – άνευ λόγου, όπως τελικά απεδείχθη – βρέθηκαν πολλάκις κατηγορούμενοι και είδαν το όνομά τους να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε τοπικά και εθνικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, ώσπου τελικά να έρθει η στιγμή της δικαίωσης.

Ο νομοθέτης έχει λάβει ειδική μέριμνα, θεσπίζοντας ρητώς υποχρέωση των ΟΤΑ να παρέχουν νομική υποστήριξη στους Αιρετούς.
Οι σχετικές προϋποθέσεις σήμερα (κατόπιν διαδοχικών μεταβολών) περιλαμβάνονται στην παρ.6 του αρ.244α του ν.3852/2010, όπως ισχύει βάσει τουαρ.218 του Κλεισθένη (ν.4555/2018).
Το περιεχόμενο της ρύθμισης αφορά τη νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα όμως με το τελευταίο εδάφιο της οικείας παραγράφου « οι διατάξεις εφαρμόζονται ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ των Δήμων και των Περιφερειών».

Οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, λοιπόν, υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους Αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών,
ενώπιον
- των Δικαστηρίων
- ή των Δικαστικών Αρχών,
σε περίπτωση
- διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή
- άσκησης ποινικής δίωξης αυτών,
για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Υπογραμμίζεται πως η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της Περιφέρειας,
ύστερα από
- αίτηση του Αιρετού προς τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη,
- θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και
- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περ.ιε΄ της παρ.1 του αρ.72 και την περ.ιγ΄ της παρ.1 του αρ.176 του ν.3852/2010 ως ισχύουν,  αντιστοίχως.

Ως προς την «θετική εισήγηση της Υπηρεσίας», υπενθυμίζεται πως ο νόμος παλαιότερα, στο αρ.244 του ν.3852/2010, προέβλεπε «θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». 
Η μεταβολή σε «Υπηρεσίας» έγινε με το αρ.102 του ν.4483/2017 και έτσι διατηρήθηκε εν συνεχεία στον Κλεισθένη.

Αναφορικά με το ζήτημα της νομικής υποστήριξης, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει Εγκύκλιο το 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ).  Εκεί, γιατη σημαντική προϋπόθεση «κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους» (διατύπωση που υπήρχε και στην τότε ισχύουσα μορφή του νόμου) ανέφερε ότι:
«τα διωκόμενα ποινικώς αδικήματα πρέπει να τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με την άσκηση των καθηκόντων τους ως Αιρετών, δηλαδή να αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν εντός του πλαισίου που διαγράφουν οι νόμοι και οι κανονιστικές αποφάσεις για την εφαρμογή μίας προβλεπόμενης αρμοδιότητάς τους
Στην ίδια Εγκύκλιο το Υπουργείο τόνιζε πως η νομική υποστήριξη των Αιρετών των Δήμων και των Περιφερειών, ενώπιον των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Αρχών, όταν διώκονται ποινικώς, εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους, « αποτελεί ένα δικαίωμα που συμβάλλει στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους και στην προαγωγή των πρωτοβουλιών τους και λήψης αποφάσεων, που ο ρόλος τους απαιτείhttp://www.airetos.gr

“AGRAFA NEWS Κώδικας Αυτοδιοίκησης” μέσα στο χειμώνα –Στο Μαξίμου σήμερα οι Περιφερειάρχες

4/9/2019
Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με το σύνολο των Περιφερειαρχών έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη στις 11:30,με αντικείμενο «τα αναπτυξιακά προγράμματα, σχέδια δράσεων, προγραμμάτων και πολιτικών». 
Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε την 3η Σεπτεμβρίου στον Real Fm 97,8 και το δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, επισημαίνοντας πως έχει συμφωνηθεί η συνάντηση υπό τον Πρωθυπουργό «να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα».

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ.Θεοδωρικάκος σημείωσε πως πρώτη δουλειά είναι η στήριξη των αναπτυξιακών προγραμμάτων«γιατί η Αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει πυλώνας για την ανάπτυξη».
Ως δεύτερη προτεραιότητα έθεσε την απλοποίηση «μέσα στον χειμώνα» πλήρως «του Κώδικα Αυτοδιοίκησης», ώστε να μπει τέλος στην πολυνομία και «να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και οι ίδιοι οι άρχοντες της Αυτοδιοίκησης, Δήμαρχοι – Περιφερειάρχες και αντίστοιχοι Σύμβουλοι, ποιες είναι οι αρμοδιότητες και τι ακριβώς έχουν να κάνουν».
Γενικότερα περί Δημόσιας Διοίκησης, εκτίμησε για το νέο θεσμό των «Υπηρεσιακών Γενικών Γραμματέων» στα Υπουργεία, πως θα έχουν επιλεγεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ «μέχρι τέλος του χρόνου». 
Υπογράμμισε, τέλος, για τοθέμα που ανέκυψε με τους επιπλέον 9.000 συμβασιούχους, πως πρόκειται για «υπέρβαση βαρβάτη», αλλά η Κυβέρνηση θα τηρήσει τη νομιμότητα, οι άνθρωποι που προσλήφθηκαν δεν πρόκειται να εκδιωχθούν, «η δουλειά τους θα ολοκληρωθεί όταν ολοκληρωθούν οι συμβάσεις τους, ό,τι λέει ο νόμος».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:

Δημοσιογράφος: Ξεκινώ με το θέμα της ημέρας, που είναι οι δηλώσεις που κάνατε για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου στο δημόσιο. Η εφημερίδα «Αυγή» σήμερα λέει ότι, κατ’ ουσίαν με τις δηλώσεις αυτές, προαναγγέλλετε περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων. Έρχονται απολύσεις; Τι γίνεται;
Τ. Θεοδωρικάκος: Απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο προφανώς δεν έρχονται και είναι πολύ λυπηρό που ακόμα και τώρα, έχουν περάσει δύο μήνες από τις εκλογές, και η αξιωματική πλέον αντιπολίτευση δεν θέλει να δει τα πράγματα με λογική και αντικειμενικότητα. Τι είπα χθες; Οι ακροατές πρέπει να γνωρίζουν ότι στο τέλος κάθε μήνα στο apografi.gov.gr δημοσιεύεται ο αριθμός των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και ο αριθμός των συμβασιούχων, των εκτάκτων. Αυτό είχε σταματήσει και δεν έγινε τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ως γνωστόν τότε υπήρχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέφυγε να δημοσιεύσει, αν και είχε την υποχρέωση. Ζήτησα να προχωρήσει κανονικά η απογραφή και να δοθούν στη δημοσιότητα και χθες που ολοκληρώθηκε, ενημερώθηκα ότι αντί να έχουμε περίπου τους 48.000 που έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους ότι χρειαζόμαστε ως έκτακτους στο Δημόσιο, είχαμε φτάσει τους 57.000. Προφανώς αυτή είναι η αιτία που τα στοιχεία δεν δημοσιεύθηκαν τότε. Είναι μια υπέρβαση βαρβάτη όχι μια περιορισμένη, όπως διαπίστωνε σε έκθεση των Θεσμών τον Ιούνιο κατά 1.500.  Και αυτό ήρθε στη δημοσιότητα.

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, για να ’μαστε ειλικρινείς, ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ από ότι αντιλαμβάνομαι την πεπατημένη όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων που προεκλογικά αύξαναν τον αριθμό…
Τ. Θεοδωρικάκος: Γι’ αυτό χθες κ. Χατζηνικολάου, συμφωνώντας με αυτό που τώρα περιγράφετε, είπα ότι αυτή η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι δεσμευμένη να βάλει ένα τέλος στις πελατειακές λογικές, τις μικροκομματικές λογικές, να βάλει ένα τέλος στις προσλήψεις που γίνονται όταν φτάνουμε στον προεκλογικό ορίζοντα και δυστυχώς έχετε δίκιο επί δεκαετίες κυβερνήσεις έκαναν αυτή τη δουλειά και αυτό έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι είπαμε ότι θα κάνουμε; Θα κάνουμε κεντρικό προγραμματισμό των προσλήψεων όχι μόνο σε αυτό που ονομάζουμε τακτικό προσωπικό, αλλά μπορούμε να προβλέψουμε και ποιες είναι εργασίες τις οποίες δεν θέλουμε να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό. Δεν είναι δα τόσο έκτακτο να θεωρείς ότι θα χρειαστείς κάποιους ανθρώπους να εργαστούν για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένους τομείς τους δημοσίου. Για παράδειγμα λέω το καλοκαίρι  στον τομέα της πυρόσβεσης… και στα ΚΔΑΠ και οι εργασίες αυτές μπορούν να προβλεφθούν και πρέπει να μπουν κάτω από ένα κεντρικό προγραμματισμό. Αυτό είπαμε…

Δημοσιογράφος: Έχει άδικο η «Αυγή» που λέει μείωση 9.000 εργαζομένων προωθεί ο Θεοδωρικάκος;
Τ. Θεοδωρικάκος: Έχει άδικο. Όχι, η «Αυγή» έπρεπε να λέει ότι έπρεπε να είναι 9.000 λιγότεροι οι έκτακτοι εργαζόμενοι του ελληνικού δημοσίου. Θα έπρεπε να το αναγνωρίσει αυτό η «Αυγή». Και δεύτερον, ήμουν ξεκάθαρος χθες στην τοποθέτησή μου ότι εμείς θα τηρήσουμε τη νομιμότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι προσλήφθησαν δεν πρόκειται να τους διώξουμε. Η δουλειά τους θα ολοκληρωθεί όταν ολοκληρωθούν οι συμβάσεις τους. Ό,τι λέει ο νόμος.

Δημοσιογράφος: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Τ. Θεοδωρικάκος: Έχουμε πει ότι θα υπάρξει ένας συνολικός στρατηγικός προγραμματισμός των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Έχουμε ζητήσει απ’ όλα τα Υπουργεία και απ’ όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ποιες είναι οι ανάγκες τους, προκειμένου να τεθούν συνολικά υπόψιν της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού και ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες να προχωρήσουμε σε έναν κεντρικό προγραμματισμό. Έχουν γίνει ήδη ανακοινώσεις εδώ και έναν μήνα για το ποιες είναι οι προτεραιότητες. Προτεραιότητες που υλοποιούνται και έχουν σχέση με τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής, μία βασική κατηγορία, δεύτερον γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό και τρίτον, τους 1.500 ειδικούς φρουρούς που θα περιπολούν στους δρόμους για να αντιμετωπίσουμε το μέγα θέμα της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας των πολιτών. Αυτές είναι οι προσλήψεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και οι οποίες φυσικά θα υλοποιηθούν με όσο γίνεται μεγαλύτερη ταχύτητα.

Δημοσιογράφος: Τώρα έρχομαι στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών. Ποιες είναι αυτές κ. Υπουργέ; Και σας ρωτώ γιατί έχουμε πάρα πολλές υποσχέσεις τα τελευταία χρόνια από τα πολιτικά κόμματα και τις κυβερνήσεις κάθε φορά για εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους και της δημόσια διοίκησης που δεν τις βλέπουμε να υλοποιούνται στην πορεία…
Τ. Θεοδωρικάκος: Γι’ αυτό ακριβώς οφείλουμε κ. Χατζηνικολάου να ελεγχόμαστε όλοι για τις πράξεις μας. Οι δεσμεύσεις λοιπόν είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Σε ό,τι αφορά τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, μετά τη παρέμβαση που κάναμε πριν μερικές εβδομάδες για να μπορούν να κυβερνηθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και να μπορέσουν στοιχειωδώς να λειτουργήσουν, το οποίο έχει αντιμετωπιστεί με πολύ θετικό τρόπο από τον κόσμο της Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει να αναμένετε σε αυτόν τον τομέα δύο πράγματα από εμάς: πρώτον, στήριξη της Αυτοδιοίκησης στα αναπτυξιακά σχέδια που έχει ο κάθε Δήμος και η κάθε Περιφέρεια. Σας ενημερώνω με την ευκαιρία ότι αύριο, Τετάρτη, στις 11:30 π.μ. θα υπάρξει σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας με το σύνολο των Περιφερειαρχών προκειμένου ακριβώς να δούμε τα αναπτυξιακά προγράμματα, σχέδια δράσεων, προγραμμάτων και πολιτικών.

Δημοσιογράφος: Αυτή θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κ. Υπουργέ;
Τ. Θεοδωρικάκος: Έχουμε συμφωνήσει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό τον Πρωθυπουργό και εγώ προσωπικά όπως αντιλαμβάνεστε βλέπω διαρκώς τους Περιφερειάρχες και είμαστε σε μία πάρα πολύ στενή συνεργασία ήδη. Άρα η πρώτη δουλειά που έχουμε είναι η στήριξη αυτών των αναπτυξιακών προγραμμάτων γιατί η Αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει πυλώνας για την ανάπτυξη, είναι ο βασικός στόχος αυτής της Κυβέρνησης συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο είναι ότι θέλουμε να απλοποιήσουμε μέσα στον χειμώνα που έρχεται πλήρως τονKώδικα της Αυτοδιοίκησης. Θέλουμε να βάλουμε τέλος στην πολυνομία ώστε να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες και οι ίδιοι οι άρχοντες της Αυτοδιοίκησης, Δήμαρχοι – Περιφερειάρχες και αντίστοιχοι σύμβουλοι, ποιες είναι οι αρμοδιότητες και τι ακριβώς έχουν να κάνουν, γιατί δυστυχώς τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν υπάρξει πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις και έχει μπλεχτεί αρκετά το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Αυτοδιοίκησης.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, στα οποία είχαμε ξεκινήσει να αναφερόμαστε προηγουμένως, η βασική μας πολιτική είναι ότι θα προχωρήσουμε την αποκομματικοποίηση του κράτους. Καθιερώσαμε ήδη τον θεσμό των υπηρεσιακών γενικών γραμματέων, οι οποίοι εκτιμώ ότι θα έχουν επιλογή με διαδικασίες ΑΣΕΠ μέχρι τέλος του χρόνου, άρα θα μπούμε σε μια νέα τροχιά.

Δημοσιογράφος: Η αντιπολίτευση αντιθέτως λέει ότι επιχειρείτε να παλινορθώσετε το κράτος της δεξιάς και ότι επιλέγετε παντού κομματικά στελέχη.
Τ. Θεοδωρικάκος: Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Αν θέλαμε να παλινορθώσουμε ένα κομματικό κράτος δεν θα βάζαμε τους υπηρεσιακούς γραμματείς –και για την ακρίβεια δεν θα τους βάλουμε εμείς, θα τους βάλει το ΑΣΕΠ, με διαδικασίες ΑΣΕΠ οι οποίες πανθομολογουμένως είναι αντικειμενικές και δίνουν μια άλλη δυνατότητα και μια άλλη αξιοσύνη στα στελέχη του δημοσίου. Και αυτοί οι ίδιοι θα παίρνουν στη συνέχεια μέρος και στην κρίση και αξιολόγηση των στελεχών του δημοσίου σε θέσεις ευθύνης. Ταυτόχρονα θα απλοποιήσουμε το πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους για να μπει ένα τέλος και σε αυτόν τον τομέα στην έλλειψη ευθύνης για τη δουλειά που κάνει ο κάθε εργαζόμενος και το κάθε στέλεχος του δημοσίου τομέα με βασικό κίνητρο και βασικό στόχο την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών. Αυτές είναι οι βασικότερες προτεραιότητές μας, αντιλαμβάνεστε ότι εξειδικεύονται με πολλά πιο συγκεκριμένα πράγματα γιατί, για παράδειγμα, στο κομμάτι της Αυτοδιοίκησης πρωταρχική θέση σε ολόκληρη τη χώρα έχει η αποτελεσματική και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος με τα απορρίμματα.

Δημοσιογράφος: Αυτό είναι εθνικό ζήτημα πλέον…
Τ. Θεοδωρικάκος: Aυτό είναι εθνικό ζήτημα, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι όπου κι αν πας, σε όποιο νησί πας και σε μια σειρά τουριστικούς προορισμούς, η χώρα γκρεμίζει την ιστορία και την προοπτική της από τους λόφους των σκουπιδιών που σχηματίζονται. Δυστυχώς, εδώ έχουμε παραλάβει μια «ωρολογιακή  βόμβα», η οποία αφορά και την Αττική, είμαστε αποφασισμένοι σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία…

Δημοσιογράφος: Αυτό είναι ένα θέμα που έχει πολιτικό κόστος υψηλό και συνήθως το αποφεύγουν οι κυβερνώντες. Και το ερώτημα είναι αν θα επιδείξετε τόλμη.
Τ. Θεοδωρικάκος: Όχι κ. Χατζηνικολάου, είμαστε αποφασισμένοι, είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα υγείας, είναι θέμα οικονομίας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλο τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με ένα ολοκληρωτικό σχέδιο, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και εκτυλίσσεται και θα προχωρήσει και τις επόμενες μέρες. Αναμένουμε τις σχετικές προτάσεις για την Αττική του Περιφερειάρχη, του κ. Πατούλη, τις οποίες και θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να γίνει πράξη ένας αποτελεσματικός περιφερειακός σχεδιασμός επίλυσης προβλήματος με τα απορρίμματα. Και το ίδιο θα συμβεί και σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι μια βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από αυτή και είναι μια απαίτηση της κοινωνίας. Και θα κριθούμε για τα αποτελέσματά μας αυτήν την τετραετία.http://www.airetos.gr