Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

AGRAFA NEWS Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενεργοποιεί τη δομή στήριξης αστέγων Χαλκίδας
Υπεγράφη σήμερα η προγραμματική σύμβαση για το «πρόγραμμα ενίσχυσης των πολιτών που υποφέρουν από τη φτώχεια» μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για να καλύψει το κενό χρηματοδότησης από το κεντρικό κράτος. Η δομή, που αφορά στη λειτουργία κέντρου διημέρευσης για αστέγους, θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας, με διάρκεια 6 μήνες και φορέα υλοποίησης το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Εύβοιας.

Για την αναγκαιότητα συνέχισης του προγράμματος μίλησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, μετά την υπογραφή της σύμβασης:

«Όταν πρόκειται για ανθρώπους που υποφέρουν, για αστέγους, για οικογενειάρχες που βρέθηκαν στον δρόμο από τη μία μέρα στην άλλη, δεν τίθεται θέμα αρμοδιοτήτων και γραφειοκρατίας. Εντοπίσαμε ένα κενό που υπάρχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος και θεωρήσαμε ηθική υποχρέωσή μας να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συνεχιστεί. Τουλάχιστον για τους επόμενους έξι μήνες. Κρατάμε ζωντανή ακόμη μία κοινωνική δομή γιατί η ανθρωπιά στους καιρούς που διανύουμε δεν έχει υπογραφές και πρωτόκολλο, έχει άμεσες αποφάσεις και δράση», τόνισε χαρακτηριστικά

AGRAFA NEWS Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Αντιμισθία σε όλους τους αντιδημάρχους και κάλυψη εξόδων μετακίνησης δημοτικών συμβούλων


5/4/2017
Τη δυνατότητα καταβολής αντιμισθίας σε όλους τους αντιδημάρχους, ανεξαρτήτως του πληθυσμού του δήμου, καθώς και υποχρεωτική αποζημίωση των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων εφόσον δεν λαμβάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους σε μέχρι τέσσερις συνεδριάσεις κάθε μήνα, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα το άρθρο 35, τροποποιεί την πρόβλεψη του νόμου 3852/2010, άρθρο 92., σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθία είναι σε συνάρτηση με πληθυσμιακά κριτήρια και πλέον καταβάλλεται αντιμισθία σε όλους τους αντιδημάρχους.

«Η απάλειψη της συνάρτησης της παροχής αντιμισθίας με το πληθυσμιακό κριτήριο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αρχής της ισότητας ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τη συμμετοχή ικανών προσώπων, χωρίς οικονομική δυνατότητα, σε σημαντικές θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Επίσης η παραπάνω ρύθμιση δεν θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ καθώς τα αιρετά όργανα που δεν δικαιούνται αντιμισθίας, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, οι οποίες, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη τους, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ στον οποίο έχουν εκλεγεί και άρα έχουν προβλεφθεί ήδη σχετικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό τους.

Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται η υποχρεωτική αποζημίωση των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων, εφόσον δεν λαμβάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους σε ένα μέγιστο όριο συνεδριάσεων κάθε μήνα, το οποίο ορίζεται σε τέσσερις (4). Η αποζημίωση αυτή, η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των επιμέρους Δήμων, δεν αποτελεί αμοιβή αλλά καταβάλλεται με σκοπό την κάλυψη βασικών δαπανών σχετικών με τη συμμετοχή των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια. Τέλος, εισάγεται το δικαίωμα άρνησης λήψης της σχετικής αποζημίωσης ή αντιμισθίας, καθώς και η δυνατότητα παραχώρησης αυτής προς κοινωνικό σκοπό.

Επίσης με το άρθρο 36 διευκολύνεται η άσκηση των καθηκόντων προσώπων που έχουν εκλεγεί ως δημοτικοί ή περιφερειακοί σύμβουλοι και έχουν βαριά αναπηρία, ποσοστού 67% και άνω.

Με το άρθρο 37, τροποποιούνται τα εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 και προβλέπεται ότι το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, σε αντίθεση με την τροποποιούμενη ρύθμιση που ανέστελλε την άσκηση αυτού.

«Η ρύθμιση αυτή, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 31 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), ρυθμίστηκε με ενιαίο τρόπο η δυνατότητα των δικηγόρων να διορίζονται σε θέσεις συμβουλευτικού – επιστημονικού χαρακτήρα σε γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Βουλευτών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, χωρίς να υφίσταται η υποχρέωση αναστολής του δικηγορικού τους λειτουργήματος, καθώς κρίθηκε ότι η δυνατότητα διατήρησης μιας έστω περιορισμένης επαφής με τη νομική καθημερινότητα, καθιστά το δικηγόρο περισσότερο χρήσιμο στη συμβουλευτική του αποστολή στο πλευρό του δημόσιου λειτουργού όπου υπηρετεί».

Αναλυτικά τα άρθρα:

Άρθρο 35

Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο»

Τα εδάφια β΄, γ΄, δ΄, και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 καταργούνται.
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται.
Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 προστίθενται παρ. 9 και 10 ως εξής:
«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε.Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αποζημίωσή τους ανά συνεδρίαση, καθώς και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων ως προς την αντιμισθία τους έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση αυτής προς οιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου».


Άρθρο 36

Επιβοήθηση έργου αιρετών ΑμεΑ

Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016 (A’ 33) εφαρμόζεται και στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία είναι αιρετοί σε Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού και στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες, με απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, για όσο χρόνο διαρκεί η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων τους.
Οι δαπάνες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.


Άρθρο 37

Τροποποίηση του άρθρου 243 του ν. 3852/2010

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το έργο των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών Περιφερειαρχών και Αντιπεριφερειαρχών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου, του ειδικού συνεργάτη και επιστημονικού συνεργάτη, μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου».http://airetos.gr

localit.gr

AGRAFA NEWS ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΟΥ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ- ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΑνατολική Φραγκίστα!! Μία από τις ορεινότερες, μία από τις πιο όμορφες γωνιές της Ελλάδας. Αποτελεί ένα όμορφο μέρος για ευχάριστες και ξεκούραστες διακοπές. Το μεγαλείο της ομορφιά ς της φύσης , στην Ανατολική Φραγκίστα, κορυφώνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όταν τα ανθισμένα δέντρα, η πράσινη γη και τα κελαηδίσματα των πουλιών, δίνουν στον τόπο μας μια πνοή ζωής. Η ζωή των λίγων κατοίκων της Ανατολικής Φραγκίστας είναι απλή και ήρεμη. Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι η μόνη ασχολία τους.
Η Ανατολική Φραγκίστα έχει να παρουσιάσει πολλούς αγωνιστές, τόσο από τον πόλεμο με τους Τούρκους, όσο και από την νεώτερη ιστορία. Αναφέρονται κάποιοι από τους αγωνιστές του 1821 μαζί με τη βιογραφία τους.
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ: Καταγόταν από την Ανατολική Φραγκίστα. Ήταν από τους πρώτους που σήκωσαν την τρίχρωμη σημαία της επανάστασης στο Κερασοχώρι, με αρχηγό τον Κώστα Βελή. Πολέμησε μαζί του σε όλες τις μάχες, αρχίζοντας από την Τατάρνα, Παλιόκαστρο Καρδίτσας και Φωτιάνα ,όπου αιχμαλωτίστηκε ο αρχηγός τους. Αργότερα υπηρέτησε μέχρι τέλος της επανάστασης κάτω από τις οδηγίες του Γεώργιου Βελή, παίρνοντας μέρος στις μάχες: Άγιο Βλάση, Χούνη, Κορομηλιά και Ρίβο.
ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Καταγόταν από την Ανατολική Φραγκίστα. Υπηρέτησε την πατρίδα από την αρχή του αγώνα για τη λευτεριά ως υπαξιωματικός σε διάφορους οπλαρχηγούς. Πολέμησε στο Καρπενήσι με τον Μάρκο Μπότσαρη και σε όλες τις σημαντικές μάχες της περιοχής. Στον αποκλεισμό του Μεσολογγίου ήταν με τον Δημήτρη Μακρή. Τότε πήρε μαζί του τον γιο του Χρήστο 17 ετών. Μετά πολέμησε στο Δίστομο με τον Καρα’ισκάκη, στην Πελοπόννησο με τον Νικηταρά, πολέμησε τον Δράμαλη στην Αλωνίσταινα και στην Μεθώνη τον Ιμπραήμ, με τον Κίτσο Τζαβέλα.
Όταν ο Καρα’ιασκάκης εκστράτευσε κατά του Κιουταχή σ την Αθήνα, τον ακολούθησε έχονταςσ τις οδηγίες του στρατιώτες. Σε μια από τις μάχες της πολιορκίας των Αθηνών έπεσε μαχόμενος. Ο αγωνιστής Γιάννης Νταλαγεωργόπουλος δεν έχει φάκελο στα αρχεία των αγωνιστών. Τα παραπάνω βρίσκονται στο φάκελο του γιου του, Χρήστου Βλαχογιαννόπουλου. (υπάρχουν αρκετοί ακόμη…..ίσως σε επόμενο κείμενο να αναφερθούν.)
Κατά τη νεώτερη ιστορία, η Ανατολική Φραγκίστα έχει να παρουσιάσει πρόσωπα που πολέμησαν στο αλβανικό μέτωπο. Αυτά είναι: ο Ιωάννης Τάκκας, Κων/νος Ζώτος, Κών/νος Δοντάς, Γεώργιος Μάκκας, Αθανάσιος Μάκκας, Θεόδωρος Ζώτος, Γεώργιος Κόκκοτος, Ευάγγελος Κόκκοτος,Ιωάννης Χα’ικάλης,Γεώργιος Σμαραγδλης, Χρήστος Κολοκύθας,Γεώργιος Πατσιούρας,Κων/νος Πιστιόλης,Αλέξιος Μάκκας, Κλεομένης Αθανασόπουλος, Ιωάννης Ρίζος και Αντώνιος Σμαραγδής.
Οι παραδόσεις της Ανατολικής Φραγκίστας ήταν και είναι πολλές και ποικίλες. Βέβαια σήμερα μερικές από αυτές έχουν εξασθενήσει.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ:
Χαρακτηριστικό είναι ένα επεισόδιο που συνέβηκε κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας: Το 1821-1824, οι Τούρκοι είχαν εισβάλει στα κοντινά της Ανατολικής Φραγκίστας χωριά. Οι κατοικοι φοβισμένοι, έφυγαν για να μπορέσουν να προφυλαχτούν. Στην Ανατολική Φραγκίστα έμειναν μόνο ο πρόεδρος του χωριού και δύο άλλοι κάτοικοι της Δυτικής Φραγκίστας. Αυτοί οι τρεις λοιπόν, συνελήφθησαν από τους Τούρκους, οι οποίοι τους έκοψαν τα κεφάλια και τα μετέφεραν στη μονή Τατάρνας. Εκεί βρισκόταν ο πασάς του Καρπενησίου. Όταν είδε και γνώρισε το κεφάλι του προέδρου, με τον οποίο ήταν πολύ καλοί φίλοι, διέταξε να σφάξουν τους τρεις Τούρκους. Πληροφορίες για το επεισόδιο αυτό έχουμε από την εγκυκλοπαίδεια <Αιτωλοακαρνανία>
Οι κάτοικοι της Ανατολικής Φραγκίστας είναι γύρω στους 200 στον αριθμό που μένουν στο χωριό.Εξάλλου η μετανάστευση ήταν και είναι ένα από τα κυρια προβλήματα που πλήττει το χωριό ,καθώς και όλα τα ορεινά χωριά της Ευρυτανίας.
Την Ανατολική Φραγκίστα βοήθησαν να αναπτυχθεί πολλοί κάτοικοι του ίδιου του χωριού.Αυτοί κάνοντας έργα, μπόρεσαν να ανεβάσουν το χωριό στο επίπεδο άλλων αναπτυγμένων χωριών. Από αυτούς τους ευεργέτες μνημονεύονται ο 1. Σπύρος Γεωργούσης, που υπήρξε και δάσκαλος της κοινότητας και 2. ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος. Ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος είχε χρηματοδοτήσει το έργο για την κατασκευή του υδραγωγείου, ενώ ο Σπυρος Γεωργούσης είχε κάνει πολλές δωρεές. Έτσι χτίστηκε το κοινοτικό γραφείο, η παιδική χαρά του σχολείου, αγοράστηκαν πολλές εικόνες αγίων για την εκκλησία του χωριού.Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα στη μνήμη μας, θυμίζοντάς μας με τα έργα τους την αγάπη για τον τόπο που ζούμε..............
Όταν κάποιος θέλει να εργαστεί και να προσφέρει στον τόπο που εργάζεται, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει και πέρα από τις ώρες εργασίας του, αρκεί να έχει όρεξη, να αγαπάει αυτό που κάνει, να έχει αποδέκτες που μπορούν να σταθούν δίπλα του και να προχωρήσουν μαζί για να πετύχουν αυτό που έβαλαν ως στόχο στο μυαλό τους. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να εργάζεται σε μια μεγάλη πόλη, που του παρέχει όλες τις ανέσεις, για να μπορεί να κάνει πράγματα που άρεσαν και αρέσουν στην τοπική κοινωνία; Γιατί ποιο χωριό είναι αυτό που δεν θα ήθελε να ξεδιπλώνονται αναμνήσεις και ιστορίες που αγγίζουν τη ζωή και τη δράση τους, όσα χρόνια και αν περάσουν; Δεν είναι λίγες οι φορές που αρκετοί μαθητές μπορούν να κάνουν τόσα πολλά πράγματα, αρκεί να βρεθούν κάποιοι που θα τους δώσουν το έρεισμα, το κίνητρο, ή τέλος πάντων να τους ανάψουν τη σπίθα στο μυαλό τους , για να πάρουν τη δάδα και να τρέξουν στους δρόμους και στις πλατείες, στις γειτονιές και στα σοκάκια, ή και ακόμα σε κάποια αρχεία του χωριού τους, για να συλλέξουν υλικό για τη γενέτειρά τους; Αυτοί λοιπόν ήταν οι μαθητές του Λυκείου Κερασοχωρίου που πήραν τη δάδα της παράδοσης και της αγάπης και ξεχύθηκαν στους δρόμους του χωριού τους. Απολαύστε τους μέσα από τα γραφόμενα τους.

AGRAFA NEWS ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ | Γυμνάσιο – Λ.Τ Γρανίτσας

eshttp://schoolpress.sch.gr/sintages/?p=64/
Υλικά: 250 γρ. λάδι 500 γρ. ζάχαρη 250 γρ. καρύδια 250 γρ. γάλα 1 κ.γ. σόδα 1 κ.γ.κανέλα 1/2 κ.γ.
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣtsalafouti

AGRAFA NEWS Για όσους ψάχνουν που θα πάνε. Πασχα στην ανθρώπινη Δυτική Ευρυτανία των Αγραφων!!!

Για όσους ψάχνουν που θα πάνε.
Πασχα στην ανθρώπινη Δυτική Ευρυτανία. Οικονομικότερα, πολύ καλύτερα. Όλοι μια παρέα, με χορό και με τραγούδι.
Βίντεο απο φίλους που επισκέφτηκαν πρώτη φορά τα χωριά μας το