Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η διαδικασία για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016 - Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικάΚερασοχώρι, 16 Σεπτεμβρίου  2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η διαδικασία για την πληρωμή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016 -  Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016, ότι σύμφωνα με σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπληρωτή Οικονομικών, καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης (Οδηγία 85/148/ΕΟΚ).
Την αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών την έχει η Διεύθυνση Οικονομικού και τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που μεριμνούν για την πληρωμή κάθε δικαιούχου.
Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
Α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000)  ευρώ ετησίως και
Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:
1.      Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού Λογαριασμού (επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης)
2.      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3.      Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ,
4.      Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
5.      Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2016 για εισοδήματα 2015)
6.      Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  (έντυπο Ε1, έτους 2016 για εισοδήματα του 2015)
7.      Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
Σημειώνουμε ότι βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.  Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.
Επίσης στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι μονογονεϊκές οικογένειες.
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από δύο μέλη).
Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών – δημοτών μας, που δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση, είναι ενημερωμένα τα ΚΕΠ του Δήμου μας ώστε να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις με τα συν/να δικαιολογητικά  και να αποσταλούν συγκεντρωτικά για έλεγχο στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού – υπόψη κας Μούτσελου Στυλιανής Ναπολέων Ζέρβα 3 , Καρπενήσι, 36100).

Συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Enterprise Europe Network-Hellas του συνδέσμου Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας, αλλά και την προώθηση της εξωστρέφειας και των επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, Ελένη Κολιοπούλου, υπέγραψαν σήμερα Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, πρωτόκολλο συνεργασίας. 
 
Η συνεργασία των δύο φορέων εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν:
 
  • Στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται από  ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, σε τομείς της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και καινοτομία.
  • Στην παροχή έγκαιρης ενημέρωσης και πληροφοριακού υλικού σε ευρωπαϊκά θέματα, ευρωπαϊκή νομοθεσία, θέματα περιφερειακών πολιτικών κα.
  • Στη διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κα.
  • Στην από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Εκστρατειών.
  • Στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των  ΜμΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των προϊόντων τους και υπηρεσιών τους, σε νέες αγορές.
  • Στην από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και έργων τοπικής ανάπτυξης κοινού ενδιαφέροντος.
  • Στην ουσιαστική υποβοήθηση της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης.
  • Στη δημιουργία νέων ευκαιριών για νέα επιχειρηματικότητα, νέα προϊόντα και συνεργασίες.
 
Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε:
«Η Περιφέρει μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενισχύσει τη εξωστρέφειά της. Θέλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι είμαστε φιλόξενοι και μπορούμε να υποδεχθούμε επενδύσεις, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα. Η σημερινή συμφωνία είναι εξαιρετικά σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί συνεργαζόμαστε πλέον και επίσημα με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε αυτή την κρίση. Που εξακολουθούν να  προσφέρουν δουλειές και να δίνουν καθημερινά τη μάχη, πολλές φορές ενάντια στο ίδιο το κράτος. Αυτές, τις χρειαζόμαστε ζωντανές, δυνατές και οφείλουμε να τις ενισχύουμε με κάθε ευκαιρία. Δεύτερον, γιατί η Περιφέρειά μας πλέον θα μπορεί να συμμετέχει στο Enterprise Europe Network, ένα σπουδαίο δίκτυο 600 φορέων από 60 χώρες της Ευρώπης που θα μας επιτρέψει να ανοίξουμε νέους δρόμους για την επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα».

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΕΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ.ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΕΓΙΝΕ!!!!
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΥΤΟΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
  Κατά την αυτοψία παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειαρχης κ.Τασιος Αριστείδης.
Απο το υπουργείο πολιτισμού η κ.Οικονομοπουλου,η κ.Αβραμιδου.
Απο την υπηρεσια  νεώτερων μνημείων τεχνικών εργων Θεσσαλίας κ κεντρικης Στερεας Ελλαδας με εδρα τον Βολο η κ.Πλασταρα Αικατερίνη πολίτικος μηχανικός κ η κ.Γεωργιου Κερασια αρχιτέκτων μηχανικός.
  Από την εφορεία αρχαιοτήτων με έδρα την Λαμια η κ.Μανωλουδη Γιαννα.
  Επίσηςπαραβρέθηκαν ο περιφερειακός σύμβουλος κ.Φακιτσας Βασιλειος και ο δημοτικός συμβουλοςκ.Κολοκυθας Ευθυμιος.
Σε πρώτη φαση θα ξεκινήσουν άμεσα ενέργειες για την προστασία του γεφυριού και κατόπιν θα προχωρήσουν στην καθολική συντήρηση και διατήρηση.
Δείτε φώτο από την αυτοψία του υπουργείου"