Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Παραχώρηση φορητών φαρμακείων


Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση τριάντα (30) φορητών φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αντιπεριφερειάρχη κ.Βασίλη Καραμπά  με τον Βουλευτή Ευρυτανίας, κ. Ηλία Καρανίκα και μετά από συνεννόηση και αίτημά του προς την Φαρμακευτική Εταιρεία ELPEN ΑΕ,
Στο πλαίσιο αυτό, τα φορητά αυτά φαρμακεία θα καλύψουν την ανάγκη για παροχή πρώτων βοηθειών στα παιδιά των σχολείων των απομακρυσμένων περιοχών της Ευρυτανίας, στις οποίες πολλές φορές η έγκαιρη παροχή πρώτων βοηθειών μπορεί να αποβεί σωτήρια.

Διανομή πετρελαίου στο ΚαρπενήσιΈμπρακτη βοήθεια του δήμου σε πολίτες που αδυνατούν.Μακάρι η κίνηση ανθρωπιάς που αξίζει πολλά "μπράβο" να βρεί μιμητές..
Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του, καθώς και της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή Πετρελαίου» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να στηρίξει επιπλέον οικογένειες, συνυπολογίζοντας το δριμύ ψύχος που επικρατεί, την ακριβή τιμή του πετρελαίου καθώς και τα πολλαπλά αιτήματα συμπολιτών μας.
Συγκεκριμένα, μετά από ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η διανομή πετρελαίου σε 15 άπορες οικογένειες με ανώτατο όριο δαπάνης το ποσό των 3.000 ευρώ. Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων θα γίνει από την υπηρεσία της Επιτροπής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ειδικά διαμορφωμένη Αίτηση που θα διατίθεται από την υπηρεσία μας
2. Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2011 του αιτούντος και των συνοικούντων μελών ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης στην υποβολή θεωρημένη από την εφορεία.
4. Έντυπο Ε9 από την εφορεία ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η περιουσιακή κατάσταση.
5. Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών.
6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία κατόπιν της συναίνεσης του αιτούντος.
7. Κάρτα ανεργίας του αιτούντος και των συνοικούντων μελών.
8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή πιστοποιητικό του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας – εφ’ όσον υπάρχουν.
9. Ενοικιαστήριο οικίας εφ’ όσον υπάρχει.
10. Βεβαίωση φοίτησης ανηλίκων τέκνων ή ενηλίκων φοιτητών.


Επιπροσθέτως η υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο. Θα συνεκτιμηθεί δε, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επηρεάζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή την λειτουργικότητα του. Επιπροσθέτως κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των αιτήσεων θα τεθούν εκτός προτεραιότητας οι ωφελούμενοι ανάλογων δράσεων του δήμου καθώς και οι επιδοματούχοι προνοιακών επιδομάτων.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 4.000,00€.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 28 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη έως τις 12 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα.