Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Τοποθετήθηκε δημοτικός ταμίας στα Άγραφα

Στην τοποθέτηση δημοτικού ταμία προχώρησε ο δήμαρχος Αγράφων Δημήτρης Τάτσης.
Έτσι απο αρχές του έτους ταµίας του Δήµου Αγράφων,ορίζεται  η Βλάχου Διαµάντω του Συµεών με αναπληρωτή τον Θεοδώρου Χριστόφορο του Τιµολέων
2. Εισπράκτορες του Δήµου ορίζονται οι
1. Πεσλής Δηµήτριος του Βασιλείου
2. Τσιγαρίδα Καλλιόπη του Εµµανουήλ
3. Στούµπος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
4. Συγκελοπούλου Μαρία του Γεωργίου

Υπηρεσίες και αρμοδιότητες του Δημοτικού Ταμία
Προΐσταται της Ταμειακής Υπηρε­σίας, είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με το νόμο για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος και επέχει θέση Δημόσιου Υπολόγου.
Ο Δημοτικός Ταμίας με την προσωπική ευθύνη διεξά­γει μαζί με τα ειδικά οριζόμενο διαχειριστή , την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, όπως ορί­ζουν οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και οι διατάξεις περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστι­κού των Δήμων.
Για την είσπραξη των εσόδων του Δήμου εφαρμόζο­νται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις σχετι­κά με την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων και των Εσό­δων των ΟΤΑ, τα δε ταμειακά όργανα είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εφαρμογή τους.
Ο Δημοτικός Ταμίας εισπράττει ο ίδιος όλα τα έσοδα του Δήμου που προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολο­γισμό ως και όσα προβλέπονται από ειδικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τρέχουσας ή παρελθούσης χρήσης, εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Εισπράττει ακόμη υπέρ τρίτων κάθε έσοδο, εφόσον η είσπραξή του ανατίθεται νόμιμα στο Δήμο.
Εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και των συναφών αποφάσεων του Δη­μοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Ασκεί ή εντέλλεται τη λήψη όλων των αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών του Δήμου, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων και εισηγείται μέ­τρα για την είσπραξη των εσόδων.
Εποπτεύει την υπηρεσία της είσπραξης και μεριμνά, ώστε η είσπραξη των εσόδων καθώς και κάθε σχετική προς τούτο ενέργεια να συντελείται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.
Υποβάλλει κάθε μήνα στον Δήμαρχο και τη Δημαρ­χιακή Επιτροπή, λογαριασμό των εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν στον προηγούμενο μήνα για ενημέ­ρωση και έλεγχο
Δίνει λόγο για τον ίδιο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. σύμ­φωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ο Δημοτικός Ταμίας δεν έχει δικαίωμα να κρατά στο Ταμείο περισσότερο από ένα δωδεκατημόριο των εξόδων, που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό του Δή­μου. Τα υπόλοιπα χρήματα καταθέτει εντόκως και σε λο­γαριασμό όψεως σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε Τράπεζα που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ελέγχει και επαληθεύει τις εισαγόμενες εισπράξεις σε συνάρτηση με τα συνοδεύοντα αυτές παραστατικά στοιχεία.
Ελέγχει, βοηθούμενος από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας με δική του προσωπική ευθύνη τη νο­μιμότητα και εγκυρότητα των εκτελούμενων δαπανών και προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων.
Ο Δημοτικός Ταμίας, με προσωπική του ευθύνη, ενερ­γεί τις χρηματικές δοσοληψίες μέσω του τραπεζικού συ­στήματος, χειριζόμενος προσωπικά τα μπλόκ γραμμα­τίων και επιταγών που είναι χρεωμένος γι' αυτό το σκοπό.
Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσεως, υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου στη Δη­μαρχιακή Επιτροπή, για τις παραπέρα διαδικασίες προε­λέγχου του και εισαγωγής του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Εκδίδει προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και άλλες ενημε­ρωτικές πράξεις σχετικά με τις οφειλές των υπόχρεων και φροντίζει για την επίδοσή τους κατά τα νομίμως και από τον παρόντα Οργανισμό προβλεπόμενα. http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/

Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ έργα 491.406 ευρώ στο δήμο Αγράφων

Κλέαρχος Περγαντάς:"Δυο σημαντικές παρεμβάσεις για την ορεινή περιοχή των Αγράφων "
Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η απόφαση ένταξης των έργων
«Εγγειοβελτιωτικά – αντιπλημμυρικά έργα Απεραντίων» με προϋπολογισμό 136.406 €, &
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ.Δ. Κερασοχωρίου, προϋπολογισμού 355.000 €
Τα δύο έργα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Με τα έργα αυτά, θα υλοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις στο Δήμο Αγράφων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες, καθώς και για την αισθητική αναβάθμιση και τουριστική αξιοποίηση του Κερασοχωρίου.
Με τα εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, πρόκειται να γίνουν τεχνικές εργασίες (σωληνωτά, αντιστηρίξεις και κιβωτοειδείς οχετοί) στη θέση «Βαλεμίκα» Λιθοχωρίου και στις θέσεις Αγία Παρασκευή, Άνω Ποταμιά, Μηλιά και Μουρτζιάπη Γρανίτσας.
Με το έργο της ανάπλασης θα γίνει ανάδειξη των παραδοσιακών Αλωνιών και θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος και η πρόσβαση σε αυτό. Οι εργασίες περιλαμβάνουν λιθοστρώσεις, και κατασκευή κρήνης, αναβαθμών και τοιχίων με εμφανή λιθοδομή ακανόνιστη. Επιπλέον στην περιοχή θα εγκατασταθεί δίκτυο φωτισμού με στύλους παραδοσιακής μορφής, καθώς και καθιστικά και όργανα παιδικής χαράς.
«Είναι δυο σημαντικές παρεμβάσεις για την ορεινή περιοχή των Αγράφων της Ευρυτανίας» τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνει : «Στόχος μας είναι η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν συμβάλουν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Εντάξαμε και χρηματοδοτούμε το Δήμο Αγράφων με 491.406 €, δύο έργα, που η κατασκευή του θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και θα αναδείξει την περιοχή αισθητικά και τουριστικά.

Όπως έχουμε δεσμευτεί, επιταχύνουμε τους ρυθμούς υλοποίησης του ΕΣΠΑ, επισπεύδουμε τις διαδικασίες , και αξιοποιούμε τις δυνατότητες του Περιφερειακού μας Προγράμματος, προκειμένου, στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του τόπου μας». http://prassia-eyrytanias.blogspot.com

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΔΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Κ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Καρπενήσι 17-01-2012

Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας και καθημερινά γίνεται αντιληπτό ότι οι πολίτες την εμπιστεύονται όλο και περισσότερο αφού θεωρούν ότι μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να δώσει ελπίδα στον τόπο, αναφορά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Η Ν.Δ. αποτελεί τον ρυθμιστή των εξελίξεων και σύντομα θα κληθεί να αναλάβει τα ηνία της εξουσίας του τόπου μας. 

Συζητήσεις καφενείου, παραπολιτικά, πηγαδάκια, δήθεν φήμες ή πληροφορίες δεν μας απασχολούν.

Άλλωστε γνωρίζουν όλοι ότι η Ν.Δ. αποτελεί κυρίαρχη δύναμη  και στο νομό Ευρυτανίας όπως και σε όλη την Ελλάδα είναι φυσικό ορισμένοι που βρίσκονται σε δύσκολη θέση να προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να πετάνε πυροτεχνήματα.

Η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει κανονισμό, καταστατικές διαδικασίες και θεσμικά όργανα, όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει την όποια πρόταση του επίσημα στο κόμμα. Μόνο τότε θα υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση επί συγκεκριμένης πρότασης!!!

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ

Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα, ανακοινώνεται ότι η Ελληνική Βουλή ικανοποίησε  όλα τα αιτήματα φορέων της εκπαίδευσης του Νομού Ευρυτανίας για εμπλουτισμό των Βιβλιοθηκών τους. Έτσι τις επόμενες μέρες αναμένεται να παραδοθεί συγκεκριμένος αριθμός λογοτεχνικών και ιστορικών βιβλίων στις βιβλιοθήκες των παρακάτω ιδρυμάτων:
1.       Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου
2.       2ο  Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου
3.       Δημοτικό Σχολείο Δαφνούλας
4.       Δημοτικό Σχολείο Ραπτοπούλου
5.       Γυμνάσιο Παλαιοκατούνας
6.       Γυμνάσιο Λ.Τ. Κερασοχωρίου
7.       Αδελφότητα Γρανιτσιωτών Ευρυτανίας "Ο Νεομάρτυς Μιχαήλ"
8.       Φιλοπρόοδος Σύλλογος Δομνίστας-Ευρυτανίας Δήμοτικο Σχολείο Γρανίτσας
Επίσης στο ίδιο πλαίσιο εγκρίθηκε το ποσό των 700 ευρώ για τα Δημοτικά Σχολεία Γρανίτσας και Ραπτοπούλου καθώς και για το Γυμνάσιο Παλαιοκατούνας, προκειμένου να προμηθευτούν ηλεκτρονικό υλικό για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου.
Ο Βουλευτής συνεχίζει τις προσπάθειές του στην προώθηση των αιτημάτων των διάφορων τοπικών φορέων προς την κατεύθυνση της υλοποίησής τους.

Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας
                                                                                                               

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΕ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ Αν πετύχει το πείραμα, θα εξαπλωθεί στις δυσπρόσιτες περιοχές ολόκληρης της χώρας

Νέα τροπή παίρνει το ζήτημα της ευρυζωνικότητας και του γρήγορου διαδικτύου στην περιοχή της Ευρυτανίας και ιδιαίτερα στα θέματα της Παιδείας. Συγκεκριμένα, μετά την αρνητική απάντηση σε σχετική ενέργεια του Βουλευτή Ευρυτανίας προς τον ΟΤΕ, ο κ. Καρανίκας προχώρησε σε κατάθεση Ερώτησης με αριθ. 2699/12-12-2011 προς τέσσερις συνολικά Υπουργούς, των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, Παιδείας, και Πολιτισμού.
Συγκεκριμένα με απάντησή της η Υπουργός Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου αναφέρει ότι έχει δρομολογηθεί από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, η πιλοτική σύνδεση τριών σχολείων και συγκεκριμένα του Γυμνασίου Ραπτόπουλου, του Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου και του Γυμνασίου Κερασοχωρίου με την τεχνολογία 3G (δηλ. ευρυζωνική σύνδεση μέσω ασυρμάτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Από τις δοκιμές που θα γίνουν θα διαπιστωθεί αν η υπηρεσία αυτή (3G) εξασφαλίζει την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του διαδικτύου στα σχολεία με ικανοποιητικές ταχύτητες.
Σε θετική περίπτωση θα καθιερωθεί και θα γενικευτεί σε όλες τις περιπτώσεις απομακρυσμένων μονάδων του ΠΣΔ, που δεν μπορούν να λάβουν με άλλον τρόπο ευρυζωνική σύνδεση.
Τονίζεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση επίτευξης της ευρυζωνικότητας στην Εκπαίδευση και το θέμα παρακολουθείται στενά.
Για την ενημέρωσή σας παραθέτουμε το κείμενο της Ερώτησης και των Σχετικών Απαντήσεων. Στο κείμενο της Ερώτησης αναφερόταν τα εξής:


«Προς:
1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδή Βορίδη
2. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο
3. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διάμάντοπούλου
4. Πολιτισμού και Τουρισμού Κ. Παύλο Γερουλάνο
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Μήνες μετά τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και στα πλαίσια της λειτουργίας του Ψηφιακού Σχολείου, η περιοχή της Ευρυτανίας χαρακτηρίζεται ακόμα από το βασικό έλλειμμα υποδομών ευρυζωνικότητας.
Η ανυπαρξία υποδομών για γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πέντε (5) περιοχές της Ευρυτανίας όπως είναι ο Προυσός, η Ποταμιά, η Δομνίστα, οι Απεράντιοι και ο Ασπροπόταμος έχουν καταστήσει τους επαγγελματίες, γονείς, καθηγητές, δασκάλους και μαθητές των περιοχών αυτών πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε όλες τις εκφάνσεις της επαγγελματικής και μελετητικής τους δραστηριότητας.
Οι επαγγελματίες ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι κάτοχοι μονάδων εστίασης της περιοχής με μεράκι και συμβολή προσωπική συντηρούν τον εναλλακτικό, ελκυστικό και επισκέψιμο χαρακτήρα της ορεινής Ευρυτανίας. Αντί όμως να απολαμβάνουν των ευρυζωνικών υπηρεσιών αυτονόητα και δεδομένα, όπως ταιριάζει σε μια περιοχή που παραμένει οικονομικά ενεργή κυρίως από τον τουριστικό της πυλώνα, δεν έχουν ούτε καν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες τους τη βασική παροχή της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της εργασίας τους. Στις σύγχρονες τουριστικές μονάδες η παροχή αυτή θεωρείται από τις πλέον βασικές και αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλογής στην τουριστική εστίαση. Στα ίδια τα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ιατρεία η παροχή υπηρεσιών είναι ήδη υποβαθμισμένη. Εξίσου σημαντικά για τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όσο και για το «Ψηφιακό Σχολείο», η ευρυζωνικότητα θεωρείται η βασική υποδομή!!!
Επιπλέον, οι νέοι αλλά και ήδη δραστηριοποιημένοι κάτοικοι της Ευρυτανίας που επιθυμούν να προσανατολιστούν προς το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για το οποίο μόνο η πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής ταχύτητας, η αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και ο υψηλός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μπορούν να εξασφαλίσουν δραστηριοποίηση και συμμετοχή εξαιρούνται από το ανθρώπινο δυναμικό εκείνο που θέλουμε να ανήκει στους ανθρώπους που επενδύουν στον τόπο τους και τις σημερινές ευκαιρίες που αυτός προσφέρει.
Δεδομένης της δυνατότητας άλλων περιοχών στην επικράτεια για δωρεάν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και της αδήριτης ανάγκης της Ευρυτανίας για εξίσωση των ευκαιριών των πολιτών της στα παραπάνω θεμελιώδη προοδευτικά δικαιώματα, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή πρόκειται να προβούν ώστε να ξεκινήσει το έργο της παροχής υπηρεσιών ταχείας και αδιάλειπτης πρόσβασης στο διαδίκτυο (ευρυζωνικότητα) στις παραπάνω περιοχές της Περιφερειακής; Ενότητας Ευρυτανίας και με ποιο χρονοδιάγραμμα;»
Απαντώντας στην Ερώτηση η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το υπ' αριθ. 143517/17-1-2012 έγγραφό της αναφέρει:
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2699/12-12-2011, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Καρανίκας, με θέμα «Ευρυζωνικά Δίκτυα στο Ν. Ευρυτανίας», και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Στο Νομό Ευρυτανίας παρουσιάζεται σημαντικό έλλειμμα ευρυζωνικών συνδέσεων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας κοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευαης, καθώς τα ποσοστά ευρυζωνικότητας στον Νομό είναι χαμηλά επειδή δεν υφίστανται στην περιοχή ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές από τη πλευρά των τηλεπικοινωνιακών παροχών.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες υφιστάμενες ADSL συνδέσεις βρίσκονται στην πόλη του Καρπενησίου, ενώ στα περισσότερα χωριά του Νομού τα οποία είναι δυσπρόσιτα, ο ΟΤΕ έχει κατασκευάσει δίκτυο ΣΑΡ (ασύρματης τεχνολογίας) το οποίο δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση της ADSL ευρυζωνικής υπηρεσίας. Τα σχολεία που συνδέονται στο δίκτυο ΣΑΡ αλλά και αυτά που βρίσκονται σε σημεία που δεν υπάρχει εγκατεστημένη τεχνολογία ADSL, συνδέονται σήμερα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) με συνδέσεις τύπου DialUp μέσω ISDN ή PSTN συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας. Σε όσες περιοχές υπάρχει διαθεσιμότητα ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL), τα σχολεία έχουν τροφοδοτηθεί με τέτοιες από το ΠΣΔ.
Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, που έχει την ευθύνη για τη σύνδεση των σχολικών και των διοικητικών μονάδων στο Διαδίκτυο, διερευνά εδώ και καιρό τους εναλλακτικούς τρόπους ευρυζωνικής διασύνδεσης των σχολείων της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας.
Οι διαθέσιμες τεχνολογίες ευρυζωνικής διασύνδεσης είναι:
    ADSL (χρησιμοποιώντας υποδομή σταθερής τηλεφωνίας)
    3G (χρησιμοποιώντας υποδομή κινητής τηλεφωνίας)
    Δορυφορικά
Ο ρυθμός ενεργοποίησης των ADSL συνδέσεων σε όσες σχολικές μονάδες αυτό είναι δυνατό, ακολουθεί την εγκατάσταση από πλευράς ΟΤΕ του αντίστοιχου εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα, στους πέντε Καλλικρατικούς Δήμους, Προυσσού, Απερεραντίων, Ασπροποτάμου, Δομνίστας και Ποταμιάς υπάρχουν εν ενεργεία σήμερα δύο σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δώδεκα της Πρωτοβάθμιας. Από αυτά μόνο το ένα σχολείο διαθέτει ADSL πρόσβαση, καθώς στην περιοχή του παρέχεται από τον ΟΤΕ αυτή η υπηρεσία. Τα υπόλοιπα συνδέονται μέσω απλών DialUp συνδέσεων χαμηλών ταχυτήτων πρόσβασης.
Για την αντιμετώπιση του θέματος έχει δρομολογηθεί από το ΠΣΔ σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, η πιλοτική σύνδεση τριών σχολείων και συγκεκριμένα του Γυμνασίου Ραπτόπουλου, του Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου και του Γυμνασίου Σχολείου Κερασοχωρίου με την τεχνολογία 3G (δηλ. ευρυζωνική σύνδεση μέσω ασυρμάτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Από τις δοκιμές που θα γίνουν θα διαπιστωθεί αν η υπηρεσία αυτή (3G) εξασφαλίζει την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του διαδικτύου στα σχολεία με ικανοποιητικές ταχύτητες. Σε θετική περίπτωση θα καθιερωθεί και θα γενικευτεί σε όλες τις περιπτώσεις απομακρυσμένων μονάδων του ΠΣΔ, που δεν μπορούν να λάβουν με άλλον τρόπο ευρυζωνική σύνδεση.
Ήδη έχει γίνει η γνωστοποίηση του ΟΤΕ με τα στοιχεία των σχολείων του Νομού Ευρυτανίας, αλλά και άλλων περιοχών που αδυνατούν να συνδεθούν με τη τεχνολογία ADSL. Εφόσον δεν προκύψουν διαδικαστικά ζητήματα και οι πιλοτικές δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς, εκτιμάται ότι η δυνατότητα αυτή θα εξαπλωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες, επιλύοντας τα οποία προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα απομακρυσμένα σχολεία σε σχέση με τη διασύνδεση στο διαδίκτυο.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας έχουν επιλεγεί και για το πρόγραμμα «ΔΟΡΥ» που υλοποιεί συνδέσεις στο Διαδίκτυο μέσω δορυφόρου. Εφόσον όμως προχωρήσει κάποια από τις άλλες λύσεις (ADSL ή 3G) δεν είναι απαραίτητη η δορυφορική σύνδεση."
Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας τονίζεται επίσης ότι στην Ερώτηση απάντησε και το Υπουργείο Μεταφορών, με το υπ' αριθ. Β 3264/16-1-2012 έγγραφό του στο οποίο επισημαίνεται ότι έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή Τεχνοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Έργου: Εθνική Υποδομή Παθητικού Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης μέχρι το σπίτι" με συμμετοχή του δημοσίου καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης της Εθνικής Υποδομής Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης και ότι ο διαγωνισμός αυτός έχει ολοκληρωθεί, έχει υπογραφτεί σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο το περασμένο καλοκαίρι και το Έργο βρίσκεται ήδη στη φάση της υλοποίησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                            Λαμία  19 -01-2012
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                

                                         


     Σας καλούμε την 23-01-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, Πλ. Ελευθερίας 3, Λαμία, (1ος Όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αρμοδιότητες και δράσεις της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
2. Ενημέρωση των μελών για την υπογραφή της Χάρτας Ισότητας


Ο Πρόεδρος της ΕπιτροπήςΚλέαρχος  Περγαντάς
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας