Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Aίτημα Τάτση για εξαίρεση του δήμου Αγράφων απο την εργασιακή εφεδρεία

Την εξαίρεση του δήμου Αγράφων ζητά απο το Υπουργείο Εσωτερικών ο δήμαρχος Αγράφων κ.Δημήτρης Τάτσης μετά απο έκτακτο ΔΣ που συγκάλεσε, σχετικά με την υπουργική απόφαση που αφορά:
1) κατάργηση των οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω της αυτοδίκαιης απ όλυσης και της θέσης σε
π ροσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα των υ παλλήλων του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού και 2) αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα των υπ αλλήλων που πληρούν τις π ροϋ οθέσεις και του τρόπ ου διαπ ίστωσης των εξαιρέσεων απ ό την αυτοδίκαιη απ όλυση και την
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα.
Ο δήμαρχος Αγράφων στηρίζει το αίτημα εξαίρεσης στους παρακάτω λόγους:
• Ο Δήµος Αγράφων είναι ένας µεγάλος Δήµος που καλύπ τει σε έκταση και π ληθυσµό περίπ ου το 50% του Νοµού Ευρυτανίας.
• Είναι κατεξοχήν ορεινός Δήµος.
• Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες π ου επ ικρατούν κυρίως τους χειµερινούς µήνες,το δύσβατο οδικό δίκτυο και το ελλι πές συγκοινωνιακό δίκτυο καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση στην Έδρα του Δήµου αλλά και την µετακίνηση απ ό τη µία Δηµοτική Ενότητα στην άλλη.
• Ο Δήµος απ οτελείται απ ό έντε (5) Δηµοτικές Ενότητες οι ο ποίες είναι στελεχωµένες µε διοικητικό και λοι πό προσωπ ικό και απ ό ένα Κ.Ε.Π. σε κάθε Δηµοτική Ενότητα π ροκειµένου να εξυ ηρετούνται οι µόνιµοι κάτοικοι.

• Στον Δήµο µας Οργανισµό Εσωτερικής Υ ηρεσίας λειτουργούν Τέσσερα (4)Αυτοτελή Γραφεία και Επ
τά (7) Τµήµατα µε Τριάντα (30) γραφεία.
• Το υπ άρχον µόνιµο τακτικό π ροσωπ ικό του δήµου Αγράφων α παρτίζεται απ ό :
1. Δεκατρείς (13) Διοικητικούς Υ αλλήλους εκ τους ο ποίους α πουσιάζουν (1) µε άδεια λοχείας
2. Τέσσερις (4) Πολιτικούς Μηχανικούς εκ τους οπο ίους απο υσιάζουν (1) µε άδεια Ανατροφής τέκνου (1) µε εκπ αιδευτική άδεια

3. Ένα (1) Γεωπ όνο
4. Τρεις (3) Οδηγούς
5. Έξι (6) Εργάτες Καθαριότητες
6. Έναν (1) Χειριστή µηχανήµατος
7. Πέντε (5) Υ παλλήλους Κέντρων Εξυπ ηρέτησης Πολιτών
8. Τρεις (3) Υπ αλληλους του Παιδικού Σταθµού
9. Δώδεκα (12) Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων.
Για τους παραπάνω λόγους αλλά και ότι το προσωπικό του δήμου δεν επαρκεί για τις αναγκες του o Τάτσης ζητά την πρόσληψη ατόμων τονίζοντας:
"Το προσωπικό αυτό είναι πολύ λίγο και δεν αρκεί να στελεχώσει όλες τις υπηρεσίες του Δήµου
Συνεπ ώς δεν υφίσταται θέµα π λεονάζοντος προσωπ ικού και δεν µπ ορεί να τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία υπ άλληλοι αφήνοντας κενές οργανικές θέσεις στις Δηµοτικές Ενότητες του Δήµου µας δηµιουργώντας µεγάλα π ροβλήµατα στην εξυπ ηρέτηση των δηµοτών.
 Οι νέες αρµοδιότητες που µεταφέρθηκαν στους δήµους µε την εφαρµογή του π ρογράµµατος «Καλλικράτη» συσσωρεύει στους δήµους τεράστιο όγκο εργασίας και το υ πάρχον µόνιµο τακτικό προσωπ ικό του Δήµου µας αδυνατεί να ανταπ εξέλθει στις απ αιτήσεις του διευρυµένου Καλλικρατικου Δήµου.

NOΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-11-2011


Ο ανύπαρκτος βουλευτής του Ν.Ευρυτανίας (ο ένθερμος χειροκροτητής του ΓΑΠ) ξέχασε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Ευρυτανικό λαό για την στελέχωση των αγροτικών ιατρείων του νομού μας που μέχρι σήμερα έχουν μείνει μόνο στα λόγια. Ο βουλευτής πριν από μερικούς μήνες είχε δηλώσει ότι το πολυδύναμο ιατρείο στην Γρανίτσα θα στελεχωθεί από μόνιμο ιατρό, γεγονό......ς που δεν πραγματοποιήθηκε. Είναι αυτονόητο ότι συνεχίζεται η ταλαιπωρία και η οικονομική αιμορραγία των Ευρυτάνων από κάθε γωνία της Ευρυτανίας προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν για την απολύτως απαραίτητη ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Κάθε καλόπιστος Ευρυτάνας έχει αντιληφθεί πλέον ότι η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στο νομό μας εκτός Καρπενησίου είναι ανύπαρκτη".