Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Δήμος Αγράφων: Διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών σχ.έτους 2011-2012


Ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο δήμος Αγράφων για την επιλογή αναδόχων ως προς την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτ/θμιας εκπαίδευσης για το σχ.έτος 2011-2-12.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 8 Νοεμβρίου  2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα Κερασοχωρίου,  με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τις εκατό (%) για κάθε μεταφορά ξεχωριστά σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους τις διακήρυξης για την ανακήρυξη μειοδοτών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 370.968,50 ΕΥΡΩ €  (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 419.194,41 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν το ανάλογο επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Αγράφων,στο Κερασοχώρι μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Αρμόδιος υπάλληλος , Λάππας Κων/νος (τηλ.:22373 51320 Φαξ : 2237351313 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 3 % επί της ανά κατηγορία προυπολογισθεί-ας δαπάνης ανά μεταφορά όπως αυτές περιγράφονται στην αντίστοιχη μελέτη μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/