Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Δ. Ρόδου: Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών


Στη δημιουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών προχωρά με γοργούς ρυθμούς ο Δήμος Ρόδου, προκειμένου να συμβάλλει στην «απορρόφηση» των -καταγεγραμμένων- 12.000 οικονομικών μεταναστών που διαβούν στην πόλη. Στο νεοσύστατο όργανο θα εκπροσωπηθούν οι σημαντικότεροι σύλλογοι αλλοδαπών που υπάρχουν στη Ρόδο.
Μια πρώτη συνάντηση για το θέμα έγινε σήμερα στο δημαρχείο Ρόδου, συνάντηση που συνεκάλεσαν εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για θέματα μετανάστευσης Μανόλης Πετρωνιάτης και ο γενικός γραμματέας του δήμου Παύλος Τσίπρας

Προσλήφθηκε Γενικός Γραμματέας στο δήμο με εντολή Κώστα Μπακογιάννη

Την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του δήμου Καρπενησίου προχώρησε ο δήμαρχος κ.Κώστας Μπακογιάννης βάση του νέου σχεδίου  Καλλικράτης.
Προσλαμβάνει τον κ.Τασιό Αριστείδη του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού με βαθμό β΄, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου – Τουρισμού, της Δ/νσης
Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο γενικός γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά τον δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του δήμου και προσυπογράφει τα από το Δήμαρχο υπογραφόμενα έγγραφα. Είναι μετακλητός υπάλληλος.
Η διοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου ασκείται από τον γενικό Γραμματέα , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφαση του. Ο Γενικός Γραμματέας ευθύνεται έναντι των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, και ιδιαίτερα έναντι του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των Υπηρεσιών, που του έχουν χορηγηθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα της δράσης τους στην επιδίωξη των περιοδικών στόχων του Δήμου, με βάση τα προγράμματα που αποφασίζουν εκάστοτε τα πολιτικά όργανα.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:


Ελέγχει την αλληλογραφία και την κατανέμει στις υπηρεσιακές μονάδες μέσω της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Μέριμνα για τη συγκέντρωση από τα πολιτικά όργανα των θεμάτων που αφορούν μελλοντικά αποφάσεις του Δήμου και για τα οποία ζητείται η επεξεργασία /συμβολή/ τεκμηρίωση εκ μέρους των υπηρεσιών.

Κατανέμει τα προηγούμενα θέματα στις διάφορες υπηρεσίες και δίνει εντολές για την προετοιμασία των αντίστοιχων εισηγήσεων.

Μεριμνά, με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για την έγκαιρη προετοιμασία των κάθε φύσης εισηγήσεων των υπηρεσιών του Δήμου προς τα πολιτικά όργανα. Οι εισηγήσεις αυτές περιλαμβάνουν εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων, στόχων, μεθοδολογίας, πολιτικών δράσης και προγραμμάτων δράσης του Δήμου.

Προωθεί και υποστηρίζει, ενώπιον του πολιτικών οργάνων του Δήμου, τις κάθε φύσης εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

Υποστηρίζει τα πολιτικά όργανα του Δήμου και ιδιαίτερα το Δήμαρχο, διατυπώνοντας σε τελική μορφή τις αποφάσεις των οργάνων αυτών.

Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία και εισήγηση προς τα πολιτικά όργανα των περιοδικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών δράσης του Δήμου.

Μεριμνά για την υλοποίηση των κάθε φύσης προτάσεων των πολιτικών οργάνων καθόσον εξαρτάται από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών.

Οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα προγράμματα δράσης ή οι συγκεκριμένες αποφάσεις και εντολές των πολιτικών οργάνων.

Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά τα πολιτικά όργανα.

Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών απολογισμών των προϋπολογισμών δράσης και λειτουργίας του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα πολιτικά όργανα.

Μεριμνά για την ετοιμασία των κάθε φύσης Κανονισμών που αφορούν τη δομή και τις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου και υποβάλλει τους Κανονισμούς αυτούς προς έγκριση στα διοικητικά - πολιτικά όργανα του Δήμου . Εισηγείται, όταν χρειάζεται , τη μεταβολή διατάξεων των Κανονισμών αυτών.

Παρακολουθεί και ευθύνεται για την κανονική εφαρμογή των προηγουμένων Κανονισμών. Με βάση τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών παίρνει τις προβλεπόμενες για τη θέση του αποφάσεις και μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία, συγκέντρωση και υποβολή προς τα πολιτικά όργανα των εγγράφων που πρέπει να υπογράφονται από τα όργανα αυτά.

Στα πλαίσια των προηγουμένων Κανονισμών ή μετά από ειδικές εξουσιοδοτήσεις του Δημάρχου ελέγχει / υπογράφει συγκεκριμένα έγγραφα του Δήμου.

Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας ή των ρυθμίσεων που προκύπτουν από αποφάσεις του Υπουργείο Εσωτερικών ή της Περιφερειακής Διοίκησης και αφορούν τις δραστηριότητες του Δήμου.

Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας του στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των Τεχνικών μέσων του Δήμου.

Είναι υπεύθυνος για την υποδοχή και οργάνωση κάθε νέας υπηρεσίας που απαιτείται εφόσον εκχωρείται στον Δήμο νέα αρμοδιότητα δραστηριότητα ή κάθε φορά που η εκάστοτε Δημοτική αρχή λαμβάνει νέες πρωτοβουλίες μέχρι των ορισμό ή την σύσταση της αντίστοιχης Υπηρεσίας.