Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο  ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
radiovoylpi.listen2myradio.com

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Οι τοπικές κοινότητες,τα όργανά της και οι αρμοδιότητες του προέδρου

Οι τοπικές κοινότητες,τα όργανά της και οι αρμοδιότητες του προέδρου
Δημοτικές Κοινότητες – Τοπικές Κοινότητες – Όργανα
1.Τα Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι:
α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
2.Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:
α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας,
β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας
γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακοσίους (300) κατοίκους.
3.Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. ……
Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.
Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη.
4.Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.
Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακοσίους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη.
Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας
1. Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
2. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης στην τοπική κοινότητα.
3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.
4. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας – εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμοδίου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται για αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, την συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,
ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά την διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στο δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου,
ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας
Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του.
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών, δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του.
β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
3. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
4. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου.
5. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
6. Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από:
i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων,
ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
iii. την σύναψη δανείων,
iv. την σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν καιv. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού.
7. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου αντιδημάρχου.
8. Στις τοπικές κοινότητες στις οποίες εκλέγεται τοπικός εκπρόσωπος αυτός ασκεί και τις αρμοδιότητες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας. 9. Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.
10. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση στον δήμαρχο, απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότηταςΣτις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβούλιου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς :
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους
β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα.
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας
ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.
Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας – Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου
1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιο της έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει:
i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα
ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και
iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες.
Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα.Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
5. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.
Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότητας
1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου με τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του παρόντος, διαβιβάζονται στον δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμοδίων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα.
2.
Τα αρμόδια όργανα μπορούν:
α) να επιστρέψουν την απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με παρατηρήσεις για επανεξέταση τυχόν του θέματος,
β) να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο,
γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου, της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
4. Στα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου.
Published Νοεμβρίου 30, 2010 – 12:33 μμ Κατηγορίες: Uncategorized Post a comment

Οι προέδροι των τοπικών κοινοτήτων στο δήμο Αγράφων
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Επινιανών
Ιωάννου Γεώργιος (Γάκιας)
Τροβάτου
Τσιτσικάος Χρήστος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Βελαώρας
Κώτσιας Θεόδωρος
Βούλπης
Γερονίκου Αλίκη
Γρανίτσας
Γκούρας Σταύρος
Λημερίου
Παπαροϊδάμης Αθανάσιος
Λιθοχωρίου
Κατσιάδας Επαμεινώνδας
Σιβίστας
Ρεσίτης Κωνσταντίνος
Τοπολιάνων
Γκιόλιας Αθανάσιος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Κέδρων
Πέτσας Γεώργιος
Λεπιανών
Νταλλής Φώτιος
Νέου Αργυρίου
Μώκα Δήμητρα
Πρασιάς
Τσιούνης Λάμπρος
Ραπτοπούλου
Μπαστάνης Ελευθέριος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Δάφνης
Μπλέντζος Κωνσταντίνος
Κερασοχωρίου
Πλατής Ταξιάρχης
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Ανατολικής Φραγκίστας
Κόκοτος Ευθύμιος
Δυτικής Φραγκίστας
Γούλας Ηλίας
Επισκοπής
Καραντζιούνης Δημήτριος
Παλαιοκατούνας
Καραγιάννης Δημήτριος
Παλαιοχωρίου
Κοντοβάς Κωνσταντίνος
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Αγράφων
Κωστούλας Δημήτριος
Βραγγιανών
Παρθένης Ιωάννης
Μαράθου
Μπαλωμένος Σταύρος
Μοναστηρακίου
Κολοκώτσιος Παναγιώτης
Τρίδενδρου
Κωστίκος Βασίλειος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Αγίου Δημητρίου
Τάκης Χρήστος
Βίνιανης
Μαντής Παντελής
Μαυρομάτας
Σκόνδρας Νικόλαος
Χρύσως
Μαρούλης Ιωάννης
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Τριποτάμου
Μπατσούλας Πέτρος
Published Νοεμβρίου 30, 2010 – 12:21 μμ Κατηγορίες: Uncategorized Post a comment

Οι εκλεγμένοι των τοπικών κοινοτήτων στον δήμο Καρπενησίου
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κολοκύθας Δημήτριος

Καλαντζή Αικατερίνη

Αρμάγου – Μπούκα Ιουλία

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αγίου Νικολάου

Χατζόπουλος Γ. Κωνσταντίνος

Βουτύρου

Κουτσόπουλος Α. Ιωάννης

Καλεσμένου

Γυφτοβράκης Παναγιώτης

Παπαρουσίου

Κουφαλιώτης Γεώργιος

Παυλουπούλου

Σταμούλης Βασίλειος

Στενώματος

Κοσκινάς Χαράλαμπος

Φιδακίων

Τσιάμης Νικόλαος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

Άμπλιανης

Παπασπύρος Ηλίας

Κρικέλλου

Πανάρας Δημήτριος

Μεσοκώμης

Μακρυγιάννης Αθανάσιος

Στάβλων

Ζούκας Αθανάσιος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

Αγίας Τριάδας

Ντάσιος Κ. Επαμεινώνδας

Αγίου Χαραλάμπους

Ζαρονικόλας Ευάγγελος

Δομιανών

Κουτρής Νικόλαος

Πετραλώνων

Σταμέλος Δημήτριος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Κλαυσίου

Καρπερός

Μεγάλου Χωριού

Βονόρτας Δημήτριος

Μικρού Χωριού

Μπούρας Βασίλειος

Νοστίμου

Παχής Γεώργιος

Χελιδόνας

Τσιαντής Βασίλειος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΣΟΥ

Αλεστίων

Καρακάσης Ιωάννης

Ασπροπύργου

Καραχρήστος Κωνσταντίνος

Βελωτών

Στασινού Βιόλα

Εσωχωρίων

Στίγκας Παύλος

Καστανέας

Τσιώκου Κατίνα

Καταβόθρας

Τσιόβουλος Δημήτριος

Προδρόμου

Κοντογιάννης Βασίλειος

Προυσού

Τσατσαράγκος Δημήτριος Σ

αρκίνης

Βλάχος Δημήτριος

Σταυροχωρίου

Υφαντής Βασίλειος

Τόρνου

Κωνσταντόπουλος Βασίλειος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΦΟΥΡΝΑΣ

Βράχας

Ακρίβος Σωτήριος

Κλειστού

Σαμράς Κωνσταντίνος

Φουρνάς

Οικονόμου Νικόλαος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αγίας Βλαχέρνας

Ζαχαρόπουλος Ιωάννης

Αγίου Ανδρέα

Ξεκάρφωτος Κωνσταντίνος

Αγίου Νικολάου

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Κορυσχάδων

Δήμας Χρήστος

Μυρίκης

Πλατιάς Χαράλαμπος

Σελλών

Πεταρούδης Βασίλειος

Στεφανίου

Αθανασόπουλος Δημήτριος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

Δομνίστης

Παπαθανάσης Ιωάννης

Κρικέλλου

Κοντονίκας Κωνσταντίνος ή Πλούμπης Δημήτριος (ισοβάθμισαν και θα γίνει κλήρωση)

Ψιανών

Μαντζής Αθανάσιος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

Χόχλιας

Μπαρμπαρούσης Γεώργιος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Δερματίου

Τριχιάς Κωνσταντίνος

Μουζίλου

Μπαζιώνης Αθανάσιος

Συγκρέλλου

Τερνιώτης Κωνσταντίνος

Ανιάδας

Γραβάνης Νικόλαος

Καρίτσης

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης

Published Νοεμβρίου 30, 2010 – 12:14 μμ Κατηγορίες: Uncategorized Post a comment

Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις!


Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις!

29/11/2010 9:28:29 μμ

Πατήστε για μεγέθυνση

Μερικοί από τους διάσημους αστέρες της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, συμφώνησαν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους στα sites κοινωνικής δικτύωσης , για φιλανθρωπικό σκοπό.

Την 1η Δεκεμβρίου του 2010 οι σελίδες της Alicia Keys, της Lady Gaga, του Justin Timberlake και της Kim Kardashian, θα είναι off,με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Και αυτοί είναι μερικοί μόνο διάσημοι από αυτούς που συμφώνησαν να «κλείσουν» τους λογαριασμούς τους στο Facebook και το Twitter , διαπράττοντας ένα είδος « ιντερνετικής αυτοκτονίας».

Μάλιστα, ο καθένας από αυτούς έχει κάνει ένα βίντεο «διαθήκη» από το τελευταίο τους «σερφάρισμα» στις σελίδες τους ενώ, σχετικές διαφημίσεις, θα απεικονίζουν τους σταρ ξαπλωμένους μέσα σε φέρετρο, συμβολίζοντας τον «ψηφιακό» τους θάνατο.

Οι σταρς θα ξανασυνδεθούν με τα προφίλ τους μόνο όταν συγκεντρωθούν 1 εκατομμύριο δολάρια , που θα διατεθούν για τα θύματα του AIDS στην Αφρική και στην Ινδία
http://www.real.gr

Η Νέα Υόρκη ψηφίζει γούνα


Η Νέα Υόρκη ψηφίζει γούνα

29/11/2010 4:45:00 μμ


Ίσως δεν υπάρχει πιο αμφιλεγόμενο trend από την γούνα. Παρόλα αυτά το βρίσκουμε παντού και σε διάφορες μάλιστα παραλλαγές. Μεγάλοι επώνυμοι οίκοι χρησιμοποιούν κατά κόρον ψεύτικη γούνα που μέχρι και τα πιο έμπειρα μάτια δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν.

Η δυναμική επιστροφή της ταυτίζεται μάλλον με μια επιστροφή στην πολυτέλεια. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι ειδικοί. Σήμερα η μόδα στοχεύει στην ισορροπία τοποθετώντας την γούνα στο βάθρο του νικητή, ικανή να σταθεί επάξια δίπλα σε μια υπέροχη, λαμπερή τσάντα χειρός ή ένα απαστράπτον τοπ με παγέτες. Απαλή και ζεστή βρίσκεται εδώ για να σας κρατήσει συντροφιά ακόμα και τις πιο κρύες χειμωνιάτικες νύχτες ενώ αποτελεί μια σίγουρη και εγγυημένη επένδυση.

Χρησιμοποιείται δε παντού! Από μπότες μέχρι τσάντες και φορέματα ενώ η απαράμιλλη ομορφιά της διαθέτει μάλλον το άγγιγμα του Μίδα! Μεταμορφώνει σε χρυσό οτιδήποτε αγγίξει. Αν διαθέτετε για παράδειγμα, ένα μικροσκοπικό cardigan που απλά σκονίζεται μέσα στη γκαρνταρόμπα σας δεν έχετε παρά να το ντύσετε με μια λεπτομέρεια γούνας που θα προσδώσει μάλιστα έναν άλλο αέρα.

Η πρακτικότητα της αποτελεί σίγουρα ένα απ’ τα κυριότερα θέλγητρα. Φέτος μάλιστα επιστρέφει φανερά ανανεωμένη παντρεύοντας το σπορ με το σοφιστικέ, το μοντέρνο με το κλασικό για μια αψεγάδιαστη λαμπερή καθημερινή εικόνα.

Καλά όλα αυτά αλλά μήπως τις βλέπετε σαν ένα μακρινό απατηλό όνειρο; Φοβάστε ότι η τσέπη σας δεν είναι ικανή να αντέξει το τεράστιο αυτό βάρος; Μην ανησυχείτε! Όπως ήδη αναφέραμε κυκλοφορούν σε διάφορες παραλλαγές ενώ προορίζονται για τελείως διαφορετικά εισοδήματα.

Κάντε πρώτα μια σωστή έρευνα αγοράς και αναζητήστε μια άνετη, πρακτική και συνάμα κομψή ψεύτικη γούνα. Επενδύστε δε σε μια extra απαλή εκδοχή που δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει ποτέ και ένα μόνο είναι σίγουρο...Θα τραβήξετε πάνω σας όλα τα βλέμματα http://www.real.gr

Ελληνικό... ηλεκτρικό αυτοκίνητο


Ελληνικό... ηλεκτρικό αυτοκίνητο

29/11/2010 11:55:00 πμΣτις εγκαταστάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας θα λειτουργήσει από του χρόνου η πρώτη, μετά τέσσερις δεκαετίες, γραμμή συναρμολόγησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας.

Τα αυτοκίνητα που θα κατασκευαστούν θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ελληνικά, θα προσφέρουν ευελιξία στην πόλη και ενεργειακή αυτονομία για πάνω από 100 χλμ. «Σκοπός μας δεν είναι να φτιάξουμε ένα πολυτελές όχημα που θα συναγωνίζεται τα αντίστοιχα αυτοκίνητα του εξωτερικού. Δεν υπάρχουν, ούτως ή άλλως, οι οικονομικές δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αυτοκίνητο χαμηλού κόστους, μεταξύ 5.000-6.000 ευρώ, το οποίο θα είναι λειτουργικό και ας μην έχει θερμαινόμενα καθίσματα», εξηγεί ο διευθυντής του Πάρκου Κωνσταντίνος Νίκου.

Η έρευνα αγοράς που έγινε από τον καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας, Γιώργο Μπλάνα, έδειξε ότι η αγορά, παρά την οικονομική κρίση, είναι έτοιμη για ένα τέτοιο εγχείρημα που αναμένεται να ανοίξει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την ελληνική οικονομία και να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Υπάρχει η δυνατότητα για ένα τέτοιο εγχείρημα στην περιοχή, αλλά τα χρονικά περιθώρια για την υλοποίησή του είναι μικρά. Αυτό συμβαίνει επειδή πρόκειται για μια αγορά με μέλλον και σύντομα θα δημιουργηθούν μεγάλες δυνάμεις που θα συγκεντροποιήσουν την αγορά. Συνεπώς, το άνοιγμα για μικρές εταιρείες όπως η συγκεκριμένη θα υπάρχει για μικρό χρονικό διάστημα», τονίζει.

Τα μέρη του αυτοκινήτου θα είναι ελληνικής κατασκευής, ως επί το πλείστον, και η προμήθεια θα γίνεται από εταιρείες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο εγχείρημα. Ο κ. Νίκου φέρνει ως παράδειγμα μια εταιρεία στη Φλώρινα που εξάγει προϊόντα από ανθρακόνημα. «Η εταιρεία αυτή μπορεί να κατασκευάσει το πλαίσιο των αυτοκινήτων. Αν υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που κατασκευάζουν φρένα ή λάστιχα, για παράδειγμα, θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Από την άλλη, γνωρίζουμε ήδη ότι οι μπαταρίες, για παράδειγμα, δεν θα είναι ελληνικές. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό», τονίζει ο κ. Νίκου.

Το σχέδιο για την υλοποίηση του φιλόδοξου εγχειρήματος προβλέπει τη λειτουργία της μονάδας στα σκανδιναβικά πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι στο Βιοτεχνικό Πάρκο θα στεγαστούν συγκεντρωμένα μικρές ευέλικτες επιχειρήσεις, καθεμία εκ των οποίων θα αναλαμβάνει να εργάζεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος του αυτοκινήτου. Σκοπός, για το 2011, είναι να κατασκευαστούν τα δύο πρώτα αυτοκίνητα και τα αμέσως επόμενα χρόνια να αυξηθεί ο αριθμός τους κοντά στα 100.

Αρχικά τα οχήματα θα πωλούνται σε δήμους για να χρησιμοποιηθούν ως αυτοκίνητα πόλης και στη συνέχεια θα συζητηθεί το πώς μπορούν να βγουν στην αγορά αυτοκινήτου.

Ο διευθυντής του Πάρκου λέει ότι «τα δύο αυτοκίνητα που θα είναι έτοιμα του χρόνου θα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς. Στο πρώτο θα γίνουν όλα τα απαραίτητα τεστ ώστε να βεβαιωθούμε για την ποιότητά του. Το δεύτερο αυτοκίνητο θα το παρουσιάσουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς σκοπός μας είναι να προωθήσουμε το αυτοκίνητο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Ηδη έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιους δήμους από το εξωτερικό».

Ελπίδες για πυρήνα ανάπτυξης

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος ο Δήμος Πτολεμαΐδας, στον οποίο ανήκει το 95% του Βιοτεχνικού Πάρκου, θα διαθέσει περίπου 500.000 ευρώ που θα προέλθουν από το ανταποδοτικό τέλος της ΔΕΗ και τον τοπικό πόρο ανάπτυξης. «Αναζητήσαμε εναλλακτικές προτάσεις για δράσεις αειφόρου ανάπτυξης στις οποίες θα μπορούσε να εμπλακεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ευελπιστούμε ότι θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας ανάπτυξης, με τον οποίον θα προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Και το σημαντικότερο θα είναι ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να απεγκλωβιστούμε από την εξάρτηση της περιοχής από τον λιγνίτη», τονίζει από την πλευρά του ο δήμαρχος Πτολεμαΐδας Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Το 1972 έγινε το πρώτο εγχείρημα

Τέσσερις δεκαετίες πριν από τη λειτουργία της γραμμής συναρμολόγησης στην Πτολεμαΐδα είχε γίνει το πρώτο εγχείρημα για την κατασκευή ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Το 1972 οι αδελφοί Γουλανδρή αγόρασαν την αγγλική εταιρεία Enfield Automotive Ltd, που ειδικευόταν στη σχεδίαση και την κατασκευή ηλεκτρικών αυτόνομων αυτοκινήτων. Η εταιρεία μετονομάστηκε σε Enfield Neorion και μεταφέρθηκε σε τμήμα των Ναυπηγείων Σύρου ιδιοκτησίας των αδελφών Γουλανδρή. Ενα από τα μοντέλα που σχεδιάστηκαν ήταν και το Ε8000.

Επρόκειτο για αυτοκίνητα με μπαταρίες που είχαν μέγιστη τελική ταχύτητα τα 65 χλμ. την ώρα και αυτονομία 110-130 χλμ. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν πήρε έγκριση τύπου στην Ελλάδα, ενώ ήταν και σχετικά ακριβό, με αποτέλεσμα να βγουν λίγα κομμάτια που αγοράστηκαν από τα αγγλικά ταχυδρομεία. Λίγο καιρό αργότερα σταμάτησε η παραγωγή του.

http://www.real.grΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Λύνεται το πρόβλημα με το πετρέλαιο


Λύνεται το πρόβλημα με το πετρέλαιο
Συντάχθηκε απο τον/την Αργύρης Μπλόντζος
Δευτέρα, 29 Νοέμβριος 2010 13:20
Τις επόμενες ώρες θα εφοδιαστούν ξανά με πετρέλαιο οι υπηρεσίες του νομού Ευρυτανίας. Οι δεξαμενές έμειναν άδειες αφού την προηγούμενη Πέμπτη η προμηθεύτρια εταιρία κατήγγειλε την σύμβαση που είχε υπογράψει με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τον νομάρχη Κώστα Κοντογιώργο ήδη ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Παράλληλα γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν ευσταθεί η καταγγελία της εταιρείας, που διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει πληρωθεί για πετρέλαιο που έχει παραδώσει. Η σύμβαση υπογράφεται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ωστόσο ο κύριος Κοντογιώργος καλεί τις υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
http://www.lamiastar.gr

Κατολισθήσεις στην Ευρυτανία


Κατολισθήσεις στην Ευρυτανία
Συντάχθηκε απο τον/την Αργύρης Μπλόντζος
Δευτέρα, 29 Νοέμβριος 2010 13:03
Οι κατολισθήσεις στην Ευρυτανία συνεχίζονται. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους μεγάλες ζημιές.

Σε δύο σημεία στο εθνικό δίκτυο Καρπενησίου Αγρινίου στο 11ο και στο 35ο χιλιόμετρο πριν την διασταύρωση της Βίνιανης σημειώθηκε κατολίσθηση με αποτέλεσμα για πολλές ώρες η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία. Τα προβλήματα εκεί αποκαταστάθηκαν με την παρέμβαση σκαπτικών μηχανημάτων. Αντίθετα δύσκολη είναι η κατάσταση στο επαρχιακό δίκτυο, όπως στο δρόμο προς τα Άγραφα, στο δρόμο Καρπενήσι Στένωμα, στο Παλαιοχώρι, στο τμήμα Αγία Τριάδα, Χόχλια Βράχα. Η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα ωστόσο δεν έχει βοηθηθεί από κανέναν δηλώνει ο νομάρχης Κώστας Κοντογιώργος
http://www.lamiastar.gr